สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 22 - 28 มิ.ย.58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 22-28 มิถุนายน 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,663 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 22-28 มิ.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.28 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 63.76 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.55 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.82 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.45 บาท
2. ต่างประเทศ

การผลิต

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2558/59 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 มี 22.32 ล้านตัน ลดลงจาก 23.10 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 3.38
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2558/59 ว่ามี 25.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.27 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 3.46 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.35 ล้านตัน ลดลงจาก 7.44 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 1.21 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.36 ล้านตัน ลดลงจาก 7.44 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 1.08
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2558)
 
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

22.32

23.10

-3.38

ผลผลิต

24.24

25.88

-6.34

ใช้ในประเทศ

25.11

24.27

3.46

นำเข้า

7.35

7.44

-1.21

ส่งออก

7.36

7.44

-1.08

สต็อกปลายปี

23.10

23.95

-3.55

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนมิถุนายน 2558

22 - 28 มิ.ย. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดสุกรราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.32 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 68.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.22 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 67.52 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.17 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 64.43 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 68 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.55 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.28 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 43.45 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการบริโภคที่ทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 263 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 291 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 271 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 253 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 262 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 323 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 325 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.62 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 301 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 316 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.64 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 106.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 109.83 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.88 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 105.00 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.77 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.11 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.78 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 22-28 มิ.ย. 58

ถั่วเหลือง
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 986.13 เซนต์ (12.28 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
บุชเชลละ 954.67 เซนต์ (11.87 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.30
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 331.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.23 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 319.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.74
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.00 เซนต์ (24.66 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 32.81 เซนต์ (24.46 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.58

ข่าวสัปดาห์ 22-28 มิถุนายน 2558
 
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.63 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.88 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.97
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท
2. ต่างประเทศ 
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2558/59 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ว่ามีผลผลิต 41.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 39.32 ล้านตัน ของปี 2556/57 คิดเป็นร้อยละ 4.81 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 317.58 ล้านตัน
68.46 ล้านตัน และ 42.08 ล้านตัน ตามลำดับ
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2558/59

2557/58

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

41.21

39.32

4.81

นำเข้า

2.46

2.42

1.65

ส่งออก

2.93

2.70

8.52

สกัดน้ำมัน

17.87

17.64

1.30

สต็อกปลายปี

2.56

2.02

26.73

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, June, 2015.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2558/59

2557/58

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

16.70

16.50

1.21

อินเดีย

5.40

4.80

12.50

อื่น ๆ

19.11

18.02

6.05

รวม

41.21

39.32

4.81

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, June, 2015.

ข่าวสัปดาห์ 22-28 มิ.ย.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 37.88 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.32 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.30
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 22 - 28 มิ.ย. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.88 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.86 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.03 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.01 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.33 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.04 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.89 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 316.40 ดอลลาร์สหรัฐ (10,592 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 307.20 ดอลลาร์สหรัฐ (10,272 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.00 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 320.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 991.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 976.93 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 1.45 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ แคนาดา อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และอาร์เจนตินา มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 124.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 120.97 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 2.79 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย เซอร์เบีย ปารากวัย อินเดีย และพม่า ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต้ อียิปต์ โคลัมเบีย ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน และแอลจีเรีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 364.68 เซนต์ (4,863 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 354.48 เซนต์ (4,721 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.88 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 142.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

197.01

174.50

12.90

ผลผลิต

989.30

999.45

-1.02

นำเข้า

124.34

120.97

2.79

ส่งออก

124.34

120.97

2.79

ใช้ในประเทศ

991.12

976.93

1.45

สต็อกปลายปี

195.19

197.01

-0.92

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ