สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค. 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,680 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
1,675 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.30
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวรายสัปดาห์ 27 ก.ค.-2 ส.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ประมาณการผลผลิตพืชน้ำมันโลกปีการผลิต 2558/59 ว่ามีผลผลิต 531.77 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557/58 ร้อยละ 0.77 โดยเป็นผลผลิตถั่วเหลือง 318.92 ล้านตัน หรือร้อยละ 62.07 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการผลิต 2557/58 พบว่าผลผลิตถั่วเหลืองปี 2558/59 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลผลิตเรพซีดและเมล็ดฝ้าย (ผลผลิตอันดับ 2 และ 3 ของโลกตามลำดับ) มีแนวโน้มลดลง สำหรับปริมาณการส่งออกและนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองโลกประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 123.34 ล้านตัน และ 120.77 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 4.19 ตามลำดับ สำหรับสต็อกเมล็ดถั่วเหลือง ณ สิ้นปี 2558/59 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 91.80 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557/58 ร้อยละ 12.39
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2558

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 977.92 เซนต์ (12.61 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,015.60 เซนต์ (12.94 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.71
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 350.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.29 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 359.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.47 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.66
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.25 เซนต์ (23.40 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 31.65 เซนต์ (24.18 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.42

ข่าวสัปดาห์ 27 ก.ค.-2 ส.ค. 2558
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี