สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 17 - 23 ส.ค. 58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 17-23 ส.ค. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,680 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าว 17-23 สิงหาคม 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 67.62 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.07 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 64.32 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.76 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.13 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 3.31 บาท

17 - 23 ส.ค. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณสุกรมีไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคเริ่มมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 67.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.96 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.83 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.86 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.45 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 64.89 บาท ส่วนราคา ลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 70 บาท) สูงขึ้นจากตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 68 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.76
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 73.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 71.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.80
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนมี ฝนตกในหลายพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ประกอบกับมีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 40.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 41.07 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือกิโลกรัมละ 30.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 42.18 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 38.58 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 42.30บาท ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ยังคงคึกคักสัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่ยังคงเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 290 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 282 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.80 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 311 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 281 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 292 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 268 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 18.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 16.67
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.12
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 340 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 334 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.99 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 356 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 320 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 333 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 360 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.56

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.38 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 106.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.04 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 110.07 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 106.82 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 83.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 83.06 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.61 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 17-23 ส.ค. 2558
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26..21 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.15 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 30.07
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ข่าวสัปดาห์ 17-23 ส.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,164.60 ดอลลาร์สหรัฐ (40.99 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,172.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.63 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

ข่าวสัปดาห์ 17 - 23 ส.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.20 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.18 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.71 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.70 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.15 
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.01 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.88 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 987.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 983.79 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 0.42 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล อียิปต์ แคนาดา อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา รัสเซีย และฟิลิปปินส์ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 126.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 125.10 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 1.39 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย ปารากวัย อินเดีย และพม่า ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป อียิปต์ โคลัมเบีย ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน แอลจีเรีย มาเลเซีย โมร็อกโค ชิลี และอิสราเอล มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 366.32 เซนต์ (5,135 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 372.00 เซนต์ (5,176 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.53 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 41.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

197.42

174.98

12.82

ผลผลิต

985.61

1,006.24

-2.05

นำเข้า

126.84

125.10

1.39

ส่งออก

126.84

125.10

1.39

ใช้ในประเทศ

987.94

983.79

0.42

สต็อกปลายปี

195.09

197.42

-1.18

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี