สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558

ข่าวรายสัปดาห์ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 15.19 บาท ลดลงจาก 15.52 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.13
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 884.27 เซนต์ (11.87 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 866.47 เซนต์ (11.51 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.05
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 306.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.18 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 305.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.06 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.12
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 27.25 เซนต์ (21.93 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 26.32 เซนต์ (20.98 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.53

ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 2558
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.15 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.05 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.82 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ย.- 4 ต.ค.58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.48 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.47 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.12 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.11 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.95 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.58 เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.56 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 255.60 ดอลลาร์สหรัฐ (9,223 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 258.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,224 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.08 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 1.00 บาท
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 388.16 เซนต์ (5,577 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 381.32 เซนต์
(5,421 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.79 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 156.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี