สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 ตุลาคม 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 5-11 ต.ค. 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ1,655 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.54 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 1,050 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.76

ข่าว 5-11 ต.ค. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.57 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.47 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 60.69 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.82 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.45 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.65 บาท

5 - 11 ต.ค. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและการบริโภคจะลดลง เพราะจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.55 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.68 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.55 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 63.62 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 71.09 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 67.70 บาท ส่วนราคา ลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 68 บาท ) ลดลงจากตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 70 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.55
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและการบริโภคจะลดลง เพราะจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.86 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 41.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.11 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.97 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.22 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 43.35 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ลดลงจากตัวละ 12.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.00
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานศึกษาปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาลดลง เพราะจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 290 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 296 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 291 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 297 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 264 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 348 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 364 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 334 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 339 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 105.29 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 105.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.86 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.01 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 99.85 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 112.86 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 81.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 82.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.70 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.11 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 5-11 ต.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 15.65 บาท สูงขึ้นจาก 15.19 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.03
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 887.73 เซนต์ (11.81 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 884.27 เซนต์ (11.87 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.39
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 302.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.97 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 306.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.18 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.16
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 28.47 เซนต์ (22.71 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 27.25 เซนต์ (21.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.48


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 ต.ค. 2558
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.76 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.15 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.17
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.77 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.76 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 12.08
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนข่าวสัปดาห์ 5-11 ต.ค. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.80 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.70
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,136.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,045.80 ดอลลาร์สหรัฐ (37.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.62 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.2 บาท

ข่าวสัปดาห์ 5 - 11 ต.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.47 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.99 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.12 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.42 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.58 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.87
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 251.20 ดอลลาร์สหรัฐ (9,053 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 255.60 ดอลลาร์สหรัฐ (9,223 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.72 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 170.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 393.52 เซนต์ (5,647 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 388.16 เซนต์ (5,577 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.38 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 70.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี