สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอยู่ในภาวะปกติ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.83 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.21 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.70 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 61.80 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.59 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.29 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.89 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.06 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.14 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 35.39 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 41.24 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 278 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 292 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 301 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 276 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 265 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 301 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.32

 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 339 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 337 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 351 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 326 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 338 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.02 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 105.71 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.19 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.04 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.34 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.54 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 15.00 บาท ลดลงจาก 16.37 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.37

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานของเดือนตุลาคม 2558 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 โดยการใช้ถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้ำมันในเดือนตุลาคม 2558 มีจำนวน 5.1 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 มีจำนวน 4.0 ล้านตัน และในเดือนสิงหาคม 2558 มีจำนวน 4.3 ล้านตัน
     ผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองดิบที่ได้จากการสกัดมีจำนวน 2.0 ล้านล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 28 และเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 21
     ผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์มีจำนวน 1.6 ล้านล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 13 และเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 12
     ข้อมูลการสกัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นการรองรับความต้องการถั่วเหลืองที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ที่มา: http://marketrealist.com/2015/12/weather-speculation-brazil-support-soybean-exports/

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 881.00 เซนต์ (11.65 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 868.00 เซนต์ (11.46 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.50
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 285.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.28 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 285.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.24 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.19
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 29.72 เซนต์ (23.57 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 28.00 เซนต์ (22.17 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.14

ข่าวสัปดาห์ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.37 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.36 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.95 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.69 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.57
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.16 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.37 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.91
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 247.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,802 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 250.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,897 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.28 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 95.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 369.00 เซนต์ (5,229 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 365.15 เซนต์ (5,163 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.06 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 66.00 บาท


ฝ้าย
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี