สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 7-13 เม.ย.57

  ข่าวสัปดาห์ 7 - 13 เม.ย.57
 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

                ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.28 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.37

                ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.84 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.35 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.03

                ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.22 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.23 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11

                ราคาขายส่งไซโลรับซื้อ   สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 295.50 ดอลลาร์สหรัฐ (9,488 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 294.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,482 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.37 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 6 บาท

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 502.24 เซนต์ (6,422 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 499.40 เซนต์ (6,406 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.57 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 16 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 7-13 เม.ย. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.85 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 33.90 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.00

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.85 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  40.50 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.70

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี และถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,245.75 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,287.50 ดอลลาร์สหรัฐ (41.49 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.24 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.49 บาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 901.50 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  897.67 ดอลลาร์สหรัฐ (28.93  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42  และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
 
ข่าวสัปดาห์ 7-13 เม.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับของสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.96 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.44 บาท     ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.03

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ

    -

 

 

 ข่าวรายสัปดาห์ 7-13 เม.ย. 57

 

 
ถั่วเหลือง

 

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.32 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 18.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.71

 
        ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.65 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 หน่วยงานรายงานข่าวเกษตรออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา (AgWeb) ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา ปี 2556/57 ว่ามีปริมาณ 94.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งที่ผ่านมา 0.8 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ร้อยละ 15.03 การส่งออกมีปริมาณ 43.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ร้อยละ 19.73 ส่งผลให้สต็อกปลายปี 2556/57 ลดลงเหลือ 3.67 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 4.08 เมื่อเทียบกับปี 2555/56

ที่มา : จากเวปไซด์ www.agweb.com, เมษายน 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,480.60 เซนต์ (17.63 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,470.20 เซนต์ (17.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.71

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 478.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.50 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 479.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.60 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.28

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 42.15 เซนต์ (30.11 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 40.89 เซนต์ (29.33 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.08

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

7 - 13 เม.ย. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สัปดาห์นี้ภาวะตลาดสุกรยังคงคึกคัก ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (PRRS) และโรคท้องร่วงในสุกร (PED) ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นสุกรโตช้า ทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงเพิ่มขึ้นเพราะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดสงกรานต์ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้น
 

           ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  77.18 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.24 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.15 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 78.31 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 71.04 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 78 บาท) สูงขึ้นจากตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 76 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.00 
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 
 
 
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงชะลอตัว คาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 41.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 41.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.87 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณสะสมมากขึ้น เพราะสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียน สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 299 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 300 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.33  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 286 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 354 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 275 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 353 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ลดลงจากตัวละ 19.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.53
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 311 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.43
 
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 367 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 370 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  0.81  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 353 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 399 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 344 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 357 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 93.79 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 93.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.54 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 92.46 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 97.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 57.74 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 56.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.80  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 53.86 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 7-13 เม.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

               -

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 90.91 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 65.10 บาทลดลงจากปอนด์ละ 92.40 เซนต์หรือกิโลกรัมละ 66.41 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.61 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.31 บาท

7 - 13 เมษายน 2557

 

  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้  68.98  บาท/กิโลกรัม
 

 

ยางพารา
  

 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

 

         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป น้ำยางพารา (การสร้างเตาอบรมควันแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเตาอบรมควันยางพาราประหยัดพลังงานเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงควบคุมอุณหภูมิในห้องอบยางได้ดี ทำให้ผลิตยางแผ่นรมควัน ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในเวลาที่สั้นลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งพลังงานและระยะเวลาในการอบ รวมถึงเพิ่มคุณภาพยาง มั่นใจในความปลอดภัย จะช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสการแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นเนื่องจากเตาอบยางแผ่นรมควันรุ่นใหม่สามารถควบคุมและถ่ายเทความร้อนจากเตา ผ่านบานเปิด-ปิดท่อส่งความร้อนระหว่างเตากับห้องรมยาง ความร้อนจึงสม่ำเสมอกว่าทำให้ได้ยางแผ่นรมควันคุณภาพดีขึ้น

 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  66.35 บาท  ลดลงจาก  66.38  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท  หรือร้อยละ  0.05

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  65.85 บาท  ลดลงจาก 65.88  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท  หรือร้อยละ  0.05

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.35 บาท  ลดลงจาก  65.38  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท  หรือร้อยละ  0.05

4. ยางก้อนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  34.22 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  32.38 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.84 บาท  หรือร้อยละ  5.68

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  29.63 บาท  ลดลงจาก  30.60 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.97 บาท  หรือร้อยละ  3.17

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  61.68 บาท ลดลงจาก  63.61 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.93 บาท  หรือร้อยละ  3.03

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4   ,   ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5   และ ยางแผ่นดิบคละ

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557

                      ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.98  บาท  ลดลงจาก 76.72  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.74  บาทหรือร้อยละ  2.27

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  73.83  บาท  ลดลงจาก  75.58 บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.95  บาทหรือร้อยละ  2.57

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  49.02 บาท  ลดลงจาก  50.08   บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   1.06  บาท  หรือร้อยละ  2.12

   ท่าเรือสงขลา 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  74.73  บาท ลดลงจาก  76.48   บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   1.75  บาท  หรือร้อยละ  2.29

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3   ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  73.58 บาท  ลดลงาก  75.33  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   1.75  บาท  หรือร้อยละ  2.29

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  48.77  บาท   ลดลงจาก  49.83  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.06  บาท หรือร้อยละ  2.13

 

2.  สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

 

อินเดียสร้างศักยภาพการผลิตยาง

          สมาคมอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอินเดีย (The All India Rubber Industries Association: AIRIA) เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจที่จะประยุกต์ใช้นโยบายยางแห่งชาติ (National Policy on Rubber: NPoR) ซึ่งพัฒนาโดยสมาคมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยนโยบายยางพาราแห่งชาติมีเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) สร้างความเป็นปึกแผ่นของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศทั้งวงจร (2) สร้างประเทศให้เป็นผู้นำด้านการผลิตและการใช้ยางพาราทั้งตลาดต่างประเทศและภายในประเทศ และ(3) ปรับอุตสาหกรรมยางพาราของอินเดียให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 226.53 เซนต์สหรัฐฯ (72.85 บาท) ลดลงจาก  232.23 เซนต์สหรัฐฯ (74.78  บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  5.70  เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ  2.45

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 244.77 เยน (76.11 บาท) ลดลงจาก  248.33 เยน (77.20 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.56 เยน หรือร้อยละ 1.43
 
ข่าวสัปดาห์ 7-13 เม.ย. 57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,599 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,062 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี