สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 21-27 เม.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 21 - 27 เม.ย.57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

          ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.19 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.18 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.84 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
           ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.08 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.50
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 295.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,452 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 299.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,580 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.34 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 128 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2556/57 ว่ามี 950.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 865.37 ล้านตันในปี 2555/56 ร้อยละ 9.81 เนื่องจากสหรัฐอเมริกา
มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 263.64 ล้านตันในปี 2555/56 เป็น 297.19 ล้านตัน
          ในปี 2556/57 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73 นอกจากนี้ จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น แคนาดา อียิปต์ อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ยูเครน เกาหลีใต้ อาร์เจนตินา และรัสเซีย มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการค้าของโลก มี 116.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 100.17 ล้านตันในปี 2555/56 ร้อยละ 16.28 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน รัสเซีย และเซอร์เบีย ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต้ อียิปต์ จีน อิหร่าน ไต้หวัน แอลจีเรีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 496.76 เซนต์ (6,267 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 499.40 เซนต์ (6,299 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.53 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 32 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

134.40

132.82

1.19

ผลผลิต

973.90

866.94

12.34

นำเข้า

116.48

100.17

16.28

ส่งออก

116.48

100.17

16.28

ใช้ในประเทศ

950.30

865.37

9.81

สต็อกปลายปี

158.00

134.40

17.56

 


ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.63
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.96 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.96 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.79

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ
          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนเมษายน 2557
ว่ามีผลผลิต 40.15 ล้านตัน ลดลงจาก 40.16 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.96 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 284.05 ล้านตัน
71.01 ล้านตัน และ 43.78 ล้านตัน ตามลำดับ

 
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก 
                                                                                                                                   หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

40.15

40.16

-0.02

นำเข้า

2.27

2.27

0.00

ส่งออก

2.87

2.67

7.49

สกัดน้ำมัน

17.81

17.37

2.53

สต็อกปลายปี

2.05

2.15

-4.65

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, April, 2014.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
                                                                                                                                   หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17.00

16.69

1.86

อินเดีย

5.65

5.00

13.00

อื่น ๆ

17.50

18.47

5.25

รวม

40.15

40.16

-0.02

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, April, 2014.

ข่าวสัปดาห์ 21-27 เม.ย.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

การผลิต

          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มี 25.39 ล้านตัน ลดลงจาก 26.79 ล้านตัน ของปี 2555/56 ร้อยละ 5.23

การค้า
          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 23.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.18 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 2.80 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 8.61 ล้านตัน ลดลงจาก 10.00 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 13.90 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 8.62 ล้านตัน ลดลงจาก 10.16 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 15.16
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน 2557)
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

19.52

15.99

22.08

ผลผลิต

25.39

26.79

-5.23

นำเข้า

8.61

10.00

-13.90

ส่งออก

8.62

10.16

-15.16

ใช้ในประเทศ

23.83

23.18

2.80

สต็อกปลายปี

21.10

19.52

8.09

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนเมษายน 2557

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 91.70 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 65.58 บาทเพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 90.91 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 65.10 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.87 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.48 บาท

ข่าวสัปดาห์ 21-27 เม.ย. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.85 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.85 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.24

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.85 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.85 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.08

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี และถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

            ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,248.71 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,245.75 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 903.29 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 901.50 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท

 

 ข่าวรายสัปดาห์ 21-27 เม.ย. 57

 

 
ถั่วเหลือง

 

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.12 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 18.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.37

 
           ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.65 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

          กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประมาณการการส่งออกถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ ปี 2556/57 เทียบกับปี 2555/56 ณ เมษายน 2557 ดังนี้

          บราซิล : ปริมาณการส่งออกถั่วเหลือง 44.5 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20) กากถั่วเหลือง 13.78 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06) และน้ำมันถั่วเหลือง 1.40 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91)

สหรัฐอเมริกา : ปริมาณการส่งออกถั่วเหลือง 43.00 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.73) กากถั่วเหลือง 9.98 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 1.03) และน้ำมันถั่วเหลือง 0.70 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 28.41)

อาร์เจนตินา : ปริมาณการส่งออกถั่วเหลือง 8.0 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38) กากถั่วเหลือง 27.32 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46) และน้ำมันถั่วเหลือง 4.50 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03)

 

ที่มา : Oilseeds: World Markets and Trade, เมษายน 2557     

  

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,482.20 เซนต์ (17.67 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,480.60 เซนต์ (17.63 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.11

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 481.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.61 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 478.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.50 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.63

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 42.75 เซนต์ (30.56 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 42.15 เซนต์ (30.11 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.42

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

21 - 27 เมษายน 2557

 

  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้  60.07  บาท/กิโลกรัม
 

 

ยางพารา

 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

 

         อาจารย์ธีรวุฒิ อ่อนดำ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้สรุปสถานการณ์ยางพาราไทยและแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2557 โดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางพบว่า ผลผลิตยางธรรมชาติมีปริมาณ 1,408 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 ส่วนการส่งออกมีปริมาณ 1,308 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2        เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 โดยส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ร้อยละ 69.9) มาเลเซีย(ร้อยละ 12.0) และญี่ปุ่น(ร้อยละ 5.4) เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณการใช้ในประเทศมีปริมาณ 173 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 ส่วนสต็อกมีปริมาณ 1,579 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับ     ไตรมาส 1/2556 สำหรับแนวโน้มยางพาราไทยไตรมาสที่ 2/2557 คาดว่าปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มกรีดยางพาราได้หลังจากพ้นช่วงยางผลัดใบ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางพาราที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  63.08 บาท  ลดลงจาก  66.35  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.27 บาท  หรือร้อยละ  4.93

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  62.58 บาท  ลดลงจาก 65.85 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.27 บาท  หรือร้อยละ  4.97

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.08 บาท  ลดลงจาก  65.35  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.27 บาท  หรือร้อยละ  5.00

4. ยางก้อนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  32.48 บาท  ลดลงจาก  34.22 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.74 บาท  หรือร้อยละ  5.08

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  28.85 บาท  ลดลงจาก  29.63 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.78 บาท  หรือร้อยละ  2.63

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  56.59 บาท ลดลงจาก  61.68  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  5.09 บาท  หรือร้อยละ  8.25

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4   ,   ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5   และ ยางแผ่นดิบคละ

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557

                      ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.10  บาท  ลดลงจาก 74.98  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 6.88  บาทหรือร้อยละ  9.18

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  66.95  บาท  ลดลงจาก  73.83 บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  6.88  บาทหรือร้อยละ  9.32

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  46.03 บาท  ลดลงจาก  49.02   บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   2.99  บาท  หรือร้อยละ  6.10

   ท่าเรือสงขลา 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  67.85  บาท ลดลงจาก  74.73 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   6.88  บาท  หรือร้อยละ  9.21

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3   ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  66.70 บาท  ลดลงาก  73.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   6.88  บาท  หรือร้อยละ  9.35

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  45.78  บาท   ลดลงจาก  48.77   บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  2.99  บาท หรือร้อยละ  6.13

 

2.  สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

 

ผลผลิตยางธรรมชาติไตรมาสแรกลดลง

          องค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG) สรุปข้อมูลยางพาราโลกไตรมาสที่ 1/2557 ว่า ผลผลิตยางธรรมชาติ ปริมาณความต้องการใช้และปริมาณสต็อก มีปริมาณ 2,761, 2,772 และ 2,662 พันตัน ลดลงร้อยละ 11.6, 4.7 และ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และลดลงร้อยละ 2.7, 2.2 และ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 ในขณะที่ผลผลิต  ยางสังเคราะห์และปริมาณความต้องการใช้มีปริมาณ 4,055 และ 4,073 พันตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 และ 4.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และ 6.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556  แต่สต็อกกลับมีปริมาณลดลงที่ 4,643 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2556 และ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556

 

 
ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 205.37 เซนต์สหรัฐฯ (65.83 บาท) ลดลงจาก  226.53 เซนต์สหรัฐฯ (72.85 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  21.16  เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ  9.34

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 199.40 เยน (61.98 บาท) ลดลงจาก  244.77 เยน (76.11 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 45.37 เยน หรือร้อยละ 18.54
 
ข่าวสัปดาห์ 21-27 เม.ย. 57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,599 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,062 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี