สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12-18 พ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 12-18 พ.ค.57

 
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 16.67
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.62 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.03
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
         ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
         ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ
         กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ว่ามีผลผลิต 40.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 40.11 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 1.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.93 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 299.82 ล้านตัน 68.64 ล้านตัน และ 43.29 ล้านตัน ตามลำดับ
 
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

40.86

40.11

1.87

นำเข้า

2.28

2.30

-0.87

ส่งออก

2.85

2.68

6.34

สกัดน้ำมัน

18.24

17.34

5.19

สต็อกปลายปี

2.15

2.09

2.87

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, May, 2014.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17.20

16.69

3.06

อินเดีย

5.80

5.00

16.00

อื่น ๆ

17.86

18.42

-3.04

รวม

40.86

40.11

1.87

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, May, 2014.

ข่าวสัปดาห์  12 -18 พ.ค.57

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

          ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.00  บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.15 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.89

          ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.15 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.84 บาท ของสัปดาห์ก่อน   ร้อยละ 5.31

          ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.15 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22

          ราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.88 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.27

          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 292.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,430 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 293.67 ดอลลาร์สหรัฐ (9,440 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.57 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 10 บาท

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 497.80 เซนต์ (6,329 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 509.70 เซนต์ (6,451 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.33 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 122 บาท

ข่าวสัปดาห์ 12-18 พ.ค. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี และถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,239.20 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,242.00 ดอลลาร์สหรัฐ (39.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.07 บาท

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,145.80 ดอลลาร์สหรัฐ (36.98 บาท/กิโลกรัม)ลดลงจากตันละ 1,148.67 ดอลลาร์สหรัฐ (36.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 896.80 ดอลลาร์สหรัฐ (28.95 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 899.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

 

ข่าวรายสัปดาห์ 12-18 พ.ค. 57

 
ถั่วเหลือง

 

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
            ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,494.00 เซนต์ (17.92 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,462.33 เซนต์ (17.47 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.17

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 495.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16.15 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 485.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.79 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.93

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 40.99 เซนต์ (29.50 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 40.85 เซนต์ (29.27 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.70

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
12 - 18 พ.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  

สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น ประกอบกับมีสุกรส่วนหนึ่งเสียหายจากโรคท้องร่วงติดต่อ (PED) และโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (PRRS) ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดน้อยลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย

          
  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  79.28 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 78.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.42  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.79 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 80.53 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.68 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.51 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 42.97 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและอุณหภูมิสูงส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ไข่ ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 323 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 316 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.22 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 306 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 337 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 318 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 349 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 19.00 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 10.53
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 351 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 341 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.93
 
 
 
                                                                       ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 372 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 367 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 400 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 352 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 357 บาท
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  
ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 96.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.13 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.74 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 92.13 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 60.11 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 59.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.37  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.43 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 12-18 พ.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 91.45 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 65.82 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 93.58 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 67.10 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 2.28 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.28 บาท

12 - 18 พฤษภาคม 2557

 

  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้  60.40  บาท/กิโลกรัม

 

ยางพารา

 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

 

         นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตัวแทนชาวสวนยางได้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อศาลปกครองเพื่อระงับการขายยางในสต็อกของรัฐบาลที่มีปริมาณ      สูงถึง 2.1 แสนตัน เนื่องจากราคายางพารา ณ วันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา เหลือราคากิโลกรัมละ 57.21 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64.19 บาท  ต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนในวันนั้น 7.07 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะเดียวกัน นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าผู้บริหารจาก IRCO เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ราคายางพารามีแนวโน้มที่จะลดลงอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลก

 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  59.28 บาท  คงที่จากสัปดาห์ที่แล้ว

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  58.78 บาท  คงที่จากสัปดาห์ที่แล้ว

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.28 บาท  คงที่จากสัปดาห์ที่แล้ว

4. ยางก้อนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  27.81 บาท  ลดลงจาก  28.44   บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.63 บาท  หรือร้อยละ  2.22

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  24.69  บาท   เพิ่มขึ้นจาก  24.48  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.21 บาท  หรือร้อยละ  0.86

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  56.89 บาท เพิ่มขึ้นจาก  56.32 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.57 บาท  หรือร้อยละ  1.01

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4   ,   ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5   และ ยางแผ่นดิบคละ

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

                      ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.22  บาท  เพิ่มขึ้นจาก 66.72  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.50  บาทหรือร้อยละ  2.25

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  67.07  บาท  เพิ่มขึ้นจาก  65.57  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.50  บาทหรือร้อยละ  2.29

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  46.32 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  46.90  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   0.58  บาท  หรือร้อยละ  1.24 

 

   ท่าเรือสงขลา 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  67.97  บาท เพิ่มขึ้นจาก  66.47  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   1.50  บาท  หรือร้อยละ  2.26

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3   ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  67.00 บาท  เพิ่มขึ้นาก  65.32 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   1.68  บาท  หรือร้อยละ  2.57

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  46.60  บาท   เพิ่มขึ้นจาก  46.15  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.45  บาท หรือร้อยละ  0.98

 

2.  สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

 

มาเลเซียเตรียมจัดตั้ง Rubber City

          ศาลากลางรัฐเคดาห์ (Kedah) ของประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า หน่วยงานต่างๆ ในรัฐเคดาห์มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการจัดตั้งโครงการ Rubber City ที่ Patadang Terap รัฐเคดาห์ เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรสวนยางของรัฐเนื่องจากขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     อย่างต่อเนื่อง โดยทางรัฐจะมีการเชิญชวนเอกชนมาลงทุนทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้และความมั่งคงด้านราคายางพาราให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 207.75 เซนต์สหรัฐฯ (67.19 บาท) เพิ่มขึ้นจาก  203.85 เซนต์สหรัฐฯ (64.66 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  3.90  เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ  1.91

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 198.25 เยน (62.52 บาท) เพิ่มขึ้นจาก   202.15 เยน (63.32 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.90 เยน หรือร้อยละ 1.93

ข่าวสัปดาห์ 12-18 พ.ค.57

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,602 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
1, 600 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,060 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี