สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 9-15 มิ.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 9-15 มิ.ย. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

            ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,240.20 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,228.40 ดอลลาร์สหรัฐ (39.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.96 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
         ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,146.60  ดอลลาร์สหรัฐ (36.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,135.80 ดอลลาร์สหรัฐ (36.93บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.95 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06  บาท
         ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 897.40 ดอลลาร์สหรัฐ (28.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  889.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.95 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
ข่าวสัปดาห์ 9-15 มิ.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.00 บาท    ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.17

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.38 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.28 บาท    ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.49

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ

          -

 

ข่าวรายสัปดาห์ 9-15 มิ.ย. 57

 
ถั่วเหลือง

 

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

เมล็ดถั่วเหลืองราคามีแนวโน้มลดลงหลังจากคาดว่าอุปทานธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันโลกเพิ่มขึ้น

เดือนมิถุนายน 2557 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริการายงานว่าสต็อกเมล็ดข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง และข้าวสาลี ปี 2557-2558 จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้  โดยคาดการณ์ว่าสต็อกเมล็ดถั่วเหลืองปี 2557-2558 จะเพิ่มขึ้น 650,000 ตัน อยู่ที่ 82.88 ล้านตัน ซึ่งสวนทางกับที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลง

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,454.93 เซนต์ (17.43 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,488.00 เซนต์ (17.98 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.45

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 483.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.75 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 500.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16.44 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.54

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 38.88 เซนต์ (27.94 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 38.64 เซนต์ (28.00 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.62

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
9 - 15 มิ.ย. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานศึกษาต่างๆเปิดภาคเรียน ขณะที่ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

           ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  80.59 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 80.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.57 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.63 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 82.75 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.92 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากสถานศึกษาต่างๆ เปิดภาคเรียน  แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย

สถานการณ์ข่าวในประเทศ

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยปราศจากสารตกค้าง กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่บริโภคภายในประเทศ กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะผลักดันสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าส่งออก โดยจะมีการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกและยกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) มีมาตรฐานให้มากขึ้น และให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ นม ไข่ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้แบรนด์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาลเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี 2558 และก้าวสู่การเป็นครัวโลก
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.59 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.97 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 42.21 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดมีมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 325 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 328 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.91 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 313 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 353 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 314 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 352 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 341 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 351 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.85
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 381 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 382 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.26 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 367 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 417 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 354 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 364 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 94.76 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 97.85 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 96.45 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 88.96 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 60.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.80 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 

ข่าวรายสัปดาห์ 9-15 มิ.ย. 2557

 

 

                                                      ปาล์มน้ำมัน                   

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2557 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมจะมีประมาณ 1.247  ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.212 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.242 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.211 ล้านตัน ของเดือนเมษายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.40 และร้อยละ 0.47 ตามลำดับ

         
 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.72 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 3.77 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.33                

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 26.16 บาท ลดลงจาก กก.ละ 26.82 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.46
 

     2.  ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

ปรากฏการณ์เอลนิโญ ในช่วงที่ผ่านมา อาจส่งผลทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย ลดลง

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญในช่วงที่ผ่านมา มีผลทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียลดลงสุดถึงร้อยละ 12 และส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,650 ริงกิตต่อตัน เป็น 2,850 ริงกิตต่อตัน ในเดือนสิงหาคม 2557 นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า หากปรากฏการณ์เอลนิโญ ในปีนี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับ ปี 2540-2541 อาจลดทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของมาเลเซียลดลงสูงถึงร้อยละ 15
 
ราคาในตลาดต่างประเทศ
 ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,392.27 ดอลลาร์มาเลเซีย (24.65 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 2,430.39 ดอลลาร์มาเลเซีย (25.07 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.57                           

          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 832.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27.15 าท/กก.) ลดลงจากตันละ 850.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27.95 าท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.06         

 

  

                                     

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

                                                                                                                                    ข่าวสัปดาห์ 9-15 มิ.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 85.35  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 61.40 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 86.34 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 62.60 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.15 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.20 บาท

ข่าวสัปดาห์ 9-15 มิ.ย.57

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,615 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,608 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.45

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,065 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี