สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 16-22 มิ.ย.57

                                                                                                                                 ข่าวสัปดาห์ 16-22 มิ.ย.57

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.13 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.38 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.68

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ
      กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ว่ามีผลผลิต 40.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 39.89 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 2.43 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 300.00 ล้านตัน
69.11 ล้านตัน และ 43.44 ล้านตัน ตามลำดับ
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

40.86

39.89

2.43

นำเข้า

2.28

2.25

1.33

ส่งออก

2.87

2.90

-1.03

สกัดน้ำมัน

18.24

17.61

3.58

สต็อกปลายปี

2.09

1.88

11.17

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, June, 2014.

 
ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17.20

17.00

1.18

อินเดีย

5.80

5.65

2.65

อื่น ๆ

17.86

17.24

3.60

รวม

40.86

39.89

2.43

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, June, 2014.

 

 

ข่าวสัปดาห์ 16-22 มิ.ย.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มี 25.24 ล้านตัน ลดลงจาก 25.72 ล้านตัน ของปี 2555/56 ร้อยละ 1.87
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 24.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.91 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 2.26 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.74 ล้านตัน ลดลงจาก 8.94 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 13.42 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.74 ล้านตัน ลดลงจาก 8.93 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 13.33
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2557)
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

21.56

19.60

10.00

ผลผลิต

25.24

25.72

-1.87

นำเข้า

7.74

8.94

-13.42

ส่งออก

7.74

8.93

-13.33

ใช้ในประเทศ

24.45

23.91

2.26

สต็อกปลายปี

22.36

21.56

3.71

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 88.84 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 63.78 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 85.35 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 61.40 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 4.09 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.38 บาท

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.60 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.26 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.80 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.60 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.57
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.13 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.04 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.89 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.98 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.74 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.75
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 330.60 ดอลลาร์สหรัฐ (10,641 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 324.40 ดอลลาร์สหรัฐ (10,464 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.92 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 177 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 967.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 950.98 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.74 เนื่องจาก จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ยูเครน อาร์เจนตินา รัสเซีย และฟิลิปปินส์ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 118.44 ล้านตัน ลดลงจาก 119.45 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 0.84 เนื่องจาก รัสเซีย ยูเครน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 443.68 เซนต์ (5,688บาท/ตัน)ลดลงจากบุชเชลละ 448.08 เซนต์ (5,756 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.98 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 68 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

169.05

138.14

22.37

ผลผลิต

981.12

981.89

-0.07

นำเข้า

118.44

119.45

-0.84

ส่งออก

118.44

119.45

-0.84

ใช้ในประเทศ

967.52

950.98

1.74

สต็อกปลายปี

182.65

169.05

8.04

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

ข่าวสัปดาห์ 16-22 มิ.ย. 57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

              ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,242.20 ดอลลาร์สหรัฐ (39.98 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,240.20 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,148.80 ดอลลาร์สหรัฐ (36.98 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,146.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.99บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

            ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 899.20 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  897.40 ดอลลาร์สหรัฐ (28.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
 

ข่าวรายสัปดาห์ 16-22 มิ.ย. 57

 
ถั่วเหลือง

 

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

            ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

 
ปริมาณการส่งออกเมล็ดถั่วเหลือง 2 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองลดลง

ปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองจากผู้ส่งออกรายใหญ่ 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา ปารากวัย ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 รวม 22.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองจากสหภาพยุโรป อียิปต์ ตุรกี และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 ขณะที่จีนผู้นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานำเข้าลดลงเนื่องจากสต็อกเมล็ดถั่วเหลืองของจีนยังอยู่ในระดับสูง

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,409.60 เซนต์ (16.86 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,454.93 เซนต์ (17.43 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.12

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 455.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14.83 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 483.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.75 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.71

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 39.77 เซนต์ (28.54 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 38.88 เซนต์ (27.94 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.29

 

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
16 - 22 มิ.ย. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  80.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.25  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.36 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.30 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 82.55 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.92 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.67 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.42 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 319 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 325 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.85 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 307 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 307 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 352 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
            ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 341 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.93
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 381 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 367 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 419 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 352 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 364 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  
ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.08 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 94.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 97.85 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 96.96 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.17 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.51  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.18 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 16-22 มิ.ย. 2557

 

 

 

                                                      ปาล์มน้ำมัน
                   

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2557 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.237  ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.210 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.247 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.212 ล้านตัน ของเดือนพฤษภาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.80 และร้อยละ 0.94 ตามลำดับ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.71 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.72 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.27
 
           ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 26.26 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 26.16 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.38

 

     2.  ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

อินเดียนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นก่อนช่วงเดือนรอมฎอน

เดือนพฤษภาคม 2557 อินเดียผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกนำเข้าน้ำมันพืชรวม 1.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยนำเข้าน้ำมันปาล์ม 654,255 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22  น้ำมัน   ถั่วเหลือง 174,209 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน 178,753 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  เนื่องจาก   ผู้ซื้อต้องการเก็บเป็นสต็อกก่อนจะถึงช่วงรอมฎอนที่จะมีขึ้นปลายเดือนมิถุนายนนี้ อีกทั้งการที่อินเดียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น เพราะราคานำเข้าน้ำมันปาล์มดิบเดือนพฤษภาคม 2557 เฉลี่ยตันละ 876 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือนเมษายน 2557 ตันละ 31 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคานำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันเมล็ดทานตะวันเดือนพฤษภาคม 2557 เฉลี่ยตันละ 934 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 942 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ

 

 ราคาในตลาดต่างประเทศ        

          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,458.18 ดอลลาร์มาเลเซีย (25.13 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,392.27 ดอลลาร์มาเลเซีย (24.65 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.76                             

          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 852.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27.76 าท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 832.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27.15 าท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.40           

 

  

                                     

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
                ข่าวสัปดาห์ 16-22 มิ.ย.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,615 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,065 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี