สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 7-13 ก.ค.57

อ้อยและน้ำตาล

สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ

รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
     ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557(ปิดหีบทุกโรงงาน) ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 103.67 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 11.29 ล้านตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 7.41 ล้านตัน และน้ำตาลทรายขาว 3.88 ล้านตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 12.56 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อตันอ้อย 108.94 กก.ต่อตันอ้อย

สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ

คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลและความต้องการบริโภคน้ำตาลของโลก
     Czarnikow คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกในปี 2557/2558 จะอยู่ที่ 184.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 184.00 ล้านตันของปีก่อนร้อยละ 0.16 และมีปริมาณความต้องการบริโภคน้ำตาลจะอยู่ที่ 183.80 ล้านตัน แต่ยังมีตัวเลขการบริโภคที่ไม่ได้บันทึกไว้อีกจำนวน 1 ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ) ทำให้ในปี 2557/2558 คาดว่าจะมีปริมาณน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) จำนวน 500,000 ตัน

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

9-ก.ค.-57

2-ก.ค.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค.-57

17.77

17.27

17.42

17.87

-0.45

มี.ค.-58

19.21

18.78

18.93

19.28

-0.35

พ.ค.-58

19.26

18.91

19.05

19.32

-0.27

ก.ค.-58

19.26

18.92

19.07

19.31

-0.24

ต.ค.-58

19.42

19.10

19.24

19.48

-0.24

มี.ค.-59

19.66

19.42

19.57

19.83

-0.26

พ.ค.-59

19.55

19.41

19.54

19.77

-0.23

ก.ค.-59

19.52

19.49

19.52

19.72

-0.20

ต.ค.-59

19.75

19.72

19.75

19.91

-0.16

มี.ค.-60

20.10

20.09

20.10

20.23

-0.13

พ.ค.-60

-

-

20.05

20.16

-0.11

 

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

9-ก.ค.-57

2-ก.ค.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค.-57

464.00

455.60

459.00

467.50

-0.85

ต.ค.-57

467.60

459.00

462.40

474.60

-12.20

ธ.ค.-57

481.50

473.00

475.50

488.70

-13.20

มี.ค.-58

497.40

489.00

491.30

502.60

-11.30

พ.ค.-58

502.20

496.20

498.30

508.60

-10.30

ส.ค.-58

501.60

501.00

501.60

510.10

-8.50

ต.ค.-58

509.30

505.00

505.00

511.60

-6.60

ธ.ค.-58

505.40

505.20

505.40

511.90

-6.50


*******************************************

ข่าวสัปดาห์ 7-13 ก.ค. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.25 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.60 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.09

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.20 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.74

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,180.75 ดอลลาร์สหรัฐ (37.96 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,165.80 ดอลลาร์สหรัฐ (37.53 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.28 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.43 บาท

            ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 962.00 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  935.20 ดอลลาร์สหรัฐ (30.11 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.87 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.81
ข่าวสัปดาห์ 7-13 ก.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.36 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.05 บาท  ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.19

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

7 - 13 ก.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดสุกร ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  80.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 78.02 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 77.87 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 82.18 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 76.31 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในหลายพื้นที่แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.70  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 44.21 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดในระดับเดิม ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัว จากการที่ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 309 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 304 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 325 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 297 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ลดลงจากตัวละ 21.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.52
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
           ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 373 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 378  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 1.32 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 355 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 401บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 356 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 365 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 95.04 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.23 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 97.92 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.32 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 62.40 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 61.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.69 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.65 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                   ข่าวสัปดาห์ 7-13 ก.ค.57
 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 70.67 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 50.66 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 72.87  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 52.32 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.02 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ  1.66 บาท
ข่าวสัปดาห์ 7-13 ก.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,615 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,065 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี