สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 14-20 ก.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ค. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,190.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.00 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,180.75 ดอลลาร์สหรัฐ (37.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 969.75 ดอลลาร์สหรัฐ (30.96 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  962.00 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04
ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.36 บาท     ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.81

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
14 - 20 ก.ค. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  

สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัว เพราะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารตามธรรมชาติและเนื้อสัตว์อื่นเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  80.20 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.24 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 78.37 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.94 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 82.00 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.84 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา   

 
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว   

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.42 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 42.79 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
                                                        ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคบางส่วนจับจ่ายซื้อของน้อยลง ทำให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 307 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 309 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 0.65 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 326 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 296 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 341 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ลดลงจากตัวละ 21.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.52
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
 ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 371 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 373  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 355 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 402 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 355 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 360 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
โคเนื้อ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.29 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 95.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 97.92 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.38 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 
 กระบือ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 62.41 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 62.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.66 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                  ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.52 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.78 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 70.67 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 50.66 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.04 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ  1.88 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,617 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,615 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,066 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,065 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี