สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 21-27 ก.ค. 2557

ข่าวสัปดาห์ 21 - 27 ก.ค. 57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.49 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.67 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.88 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.32 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.28 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 340.40 ดอลลาร์สหรัฐ (10,795 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 338.00 ดอลลาร์สหรัฐ (10,789 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.71 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 6.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 966.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 949.23 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.80 เนื่องจาก จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น อียิปต์ อินโดนีเซีย ยูเครน อาร์เจนตินา รัสเซีย และฟิลิปปินส์ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 118.14 ล้านตัน ลดลงจาก 119.95 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.51 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน รัสเซีย ยูเครน อินเดีย เซอร์เบีย สหภาพยุโรป และแคนาดา ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต้ อียีปต์ ไอแลนด์ โคลัมเบีย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และชิลี มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 363.84 เซนต์ (4,596 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 378.24 เซนต์ (4,809 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.81 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 213 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557)

 
หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

173.42

138.20

25.48

ผลผลิต

980.96

984.45

-0.35

นำเข้า

118.14

119.95

-1.51

ส่งออก

118.14

119.95

-1.51

ใช้ในประเทศ

966.33

949.23

1.80

สต็อกปลายปี

188.05

173.42

8.44

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 21-27 ก.ค.57
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.76 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. ต่างประเทศ
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ว่ามีผลผลิต 40.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 39.82 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 1.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 304.79 ล้านตัน
70.16 ล้านตัน และ 43.86 ล้านตัน ตามลำดับ
ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

40.40

39.82

1.46

นำเข้า

2.28

2.24

1.79

ส่งออก

2.85

2.87

-0.70

สกัดน้ำมัน

17.84

17.51

1.88

สต็อกปลายปี

2.42

2.27

6.61

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, July, 2014.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17.20

17.00

1.18

อินเดีย

5.45

5.65

-3.54

อื่น ๆ

17.75

16.97

4.60

รวม

40.40

39.62

1.46

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, July, 2014.

ข่าวสัปดาห์ 21-27 ก.ค.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

การผลิต

      กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มี 25.24 ล้านตัน ลดลงจาก 25.72 ล้านตัน ของปี 2555/56 ร้อยละ 1.87
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 24.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.62 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 2.62 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.74 ล้านตัน ลดลงจาก 8.83 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 12.34 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.75 ล้านตัน ลดลงจาก 8.82 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 12.13
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2557) 
 
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

21.56

19.60

10.00

ผลผลิต

25.35

25.76

-1.59

นำเข้า

7.74

8.83

-12.34

ส่งออก

7.75

8.82

-12.13

ใช้ในประเทศ

24.24

23.62

2.62

สต็อกปลายปี

23.01

21.89

5.12

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.22 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.28 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 68.52 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.78 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.44 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.5 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 21-27 ก.ค. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 29.41 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 31.25 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.89

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,198.00 ดอลลาร์สหรัฐ (37.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,190.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.65 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

           ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 976.20 ดอลลาร์สหรัฐ (30.96 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ   969.75 ดอลลาร์สหรัฐ (30.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.67 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท
21 - 27 ก.ค. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  

สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัว  ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารอื่นเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  79.65 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.20 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.69  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 78.37 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.94 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 82.00 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.84 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 42.79 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก    ฝนตกในหลายพื้นที่ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก สอดคล้องกับผู้บริโภคบางส่วนจับจ่ายซื้อของน้อยลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 306 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 307 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 303 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 325 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 295 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 338 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท   ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.12
 
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 375 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 373   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 355 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 411 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 350 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 370 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 95.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 97.92 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.14บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 62.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 62.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.32 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.42 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
ข่าวสัปดาห์ 21-27 ก.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,621 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,617 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,066 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี