สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17 ส.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ส.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 29.40 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.41 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.03

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,224.67 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,222.20 ดอลลาร์สหรัฐ (39.04 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.07

           ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,066.67 ดอลลาร์สหรัฐ (33.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,065.00 ดอลลาร์สหรัฐ (34.01 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ  0.16 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.07 บาท
ข่าวสัปดาห์ 11-17 ส.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 18.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.68

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
11 - 17 ส.ค. 2557
 
 

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  

สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลสารทจีน แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  79.01 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 79.60 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.50  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.16 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.37 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 80.35 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 76.01 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 81.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.23
 
 
 

ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ค่อนข้างคึกคัก ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากเทศกาลสารทจีน แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 43.57 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.89 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 45.82 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.05 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 17.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.43
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ภาวะตลาดไข่ไก่ยังคงคึกคัก ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ไข่ และเกษตรกรปลดไก่เพื่อรองรับเทศกาลสารทจีน ทำให้  ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 324 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 320  บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.25  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 314 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 319 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 325 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 335 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 19.00 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.53
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 361 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 381 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 377   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.06 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 354 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 424 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 350 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 383 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.52 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 96.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.18 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 99.87 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.46 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 61.37 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.52 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                  ข่าวสัปดาห์ 11-17 ส.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.78 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.26 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 63.48 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ  45.22 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.47 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ  0.04 บาท
ข่าวสัปดาห์ 11-17 ส.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,624 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,621 บาทของสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.18

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,068 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี