สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 18-24 ส.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ส.ค.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.45 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 63.78 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.26 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.05 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.27 บาท
2. ต่างประเทศ

การผลิต

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 มี 25.61 ล้านตัน ลดลงจาก 25.75 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 0.54
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 24.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.61 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 3.85 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.90 ล้านตัน ลดลงจาก 8.78 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 10.02 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.90 ล้านตัน ลดลงจาก 8.88 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 11.03
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2557)

หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

21.76

19.60

11.02

ผลผลิต

25.61

25.75

-0.54

นำเข้า

7.90

8.78

-10.02

ส่งออก

7.90

8.88

-11.03

ใช้ในประเทศ

24.52

23.61

3.85

สต็อกปลายปี

22.88

21.76

5.15

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนสิงหาคม 2557

ข่าวสัปดาห์ 18 - 24 ส.ค. 57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.87 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.04 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.11 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.27 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.25
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.46 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.36 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.69 สำหรับราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 305.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,659 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 337.00 ดอลลาร์สหรัฐ (10,723 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.50 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 1,064 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 968.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 951.43 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.81 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป อาร์เจนตินา เม็กซิโก รัสเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเซอร์เบีย มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 117.14 ล้านตัน ลดลงจาก 122.65 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 4.49 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน รัสเซีย อินเดีย สหภาพยุโรป และแคนาดา ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ อียีปต์ ไอแลนด์ โคลัมเบีย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และชิลี มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 362.04 เซนต์ (4,567 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 357.32 เซนต์ (4,528 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.32 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 39 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

171.09

138.15

23.84

ผลผลิต

985.39

984.37

0.10

นำเข้า

117.14

122.65

-4.49

ส่งออก

117.14

122.65

-4.49

ใช้ในประเทศ

968.67

951.43

1.81

สต็อกปลายปี

187.82

171.09

9.78

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ส.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 29.40 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,231.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,224.67 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.52 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01

            ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,072.40 ดอลลาร์สหรัฐ (33.96 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,066.67 ดอลลาร์สหรัฐ (33.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.54 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
ข่าวสัปดาห์ 18-24 ส.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.20 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 17.08 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
18 - 24 ส.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคทรงตัว แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  78.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 79.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.32  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.53 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.54 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 79.92 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 76.63 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.48
 
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะผ่านช่วงเทศกาลสารทจีนมาแล้ว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 43.71 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.57บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.32 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 46.18 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.03 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.76 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 58.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงสอดคล้องกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 323 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 324  บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.31  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 327 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 306 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 325 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 335 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 361 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
                                                                   ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 379 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 381   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.52 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 354 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 419บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 350 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 384 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 96.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.18 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 99.28 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.16 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 61.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.49 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.16 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
ข่าวสัปดาห์ 18-24 ส.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,628 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,624 บาทของสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.21

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,305 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,303 บาทของสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.15

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,080 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,068 บาทของสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.14


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี