สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 8-14 ก.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ก.ย.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

               ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,222.80 ดอลลาร์สหรัฐ (38.69 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,227.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.30

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,127.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,119.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.57 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.35 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ก.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 41.01 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.03 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.45

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.77 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

8 - 14 ก.ย. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สัปดาห์นี้ภาวะตลาดสุกรยังคงเงียบเหงา ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวจากการมีฝนตกในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  76.64 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 77.09 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 76.20 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 77.65 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 74.77 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 78 บาท) ลดลงจากตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 78 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.85
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 76.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.61

 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวจากพายุฝนในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 43.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 43.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02   โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 45.76 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.70 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

           ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัวประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 310 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 319 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.82 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 324 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 301 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 303 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 339 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ลดลงจากตัวละ 21.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.52
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 

ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 374 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 375   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.26 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 405 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 352 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 386 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
  

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.59 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 96.60 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.13 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 100.05 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 

 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
            ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.18 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.98 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.18 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                    ข่าวสัปดาห์ 8-14 ก.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.27 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.21 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ  66.88 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.41 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 2.08 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.20 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี