สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 15-21 ก.ย.57

อ้อยและน้ำตาล

สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ

     ไม่มีรายงาน

สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ
 
     ไม่มีรายงาน


ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

17-ก.ย.-57

10-ก.ย.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค.-57

14.01

13.32

13.88

14.52

-0.64

มี.ค.-58

16.31

15.89

16.25

16.75

-0.50

พ.ค.-58

16.75

16.38

16.69

17.21

-0.52

ก.ค.-58

17.10

16.76

17.05

17.61

-0.56

ต.ค.-58

17.59

17.28

17.52

18.11

-0.59

มี.ค.-59

18.30

18.05

18.23

18.81

-0.58

พ.ค.-59

18.39

18.20

18.32

18.85

-0.53

ก.ค.-59

18.45

18.32

18.43

18.86

-0.43

ต.ค.-59

18.70

18.63

18.69

19.06

-0.37

มี.ค.-60

-

-

19.12

19.41

-0.29

พ.ค.-60

-

-

19.01

19.33

-0.32

ก.ค.-60

18.80

18.80

18.85

19.26

-0.41

 

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

17-ก.ย.-57

10-ก.ย.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ธ.ค.-57

417.90

408.70

417.20

419.30

-2.10

มี.ค.-58

432.10

423.80

430.80

439.70

-8.90

พ.ค.-58

442.10

434.10

440.80

451.70

-10.90

ส.ค.-58

450.60

444.20

450.00

462.00

-12.00

ต.ค.-58

459.20

452.90

459.10

472.50

-13.40

ธ.ค.-58

469.30

461.80

469.30

482.60

-13.30

มี.ค.-59

480.10

474.60

480.10

493.70

-13.60

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.ย.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

               ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,217.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,222.80 ดอลลาร์สหรัฐ (38.69 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ  0.47 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.27 บาท

            ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,123.20 ดอลลาร์สหรัฐ (35.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,127.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.37 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 42.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ  41.01 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.41

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.46 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  19.67 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.07

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
15 - 21 ก.ย. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ภาวะตลาดสุกร ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงลดลง เพราะในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกและบางส่วนหันไปบริโภคอาหารสัตว์น้ำตามธรรมชาติ แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย  
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  76.11 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 76.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.69  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 73.37 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 76.73 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 76.91 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 74.64 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 76 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 74.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.68

 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีฝนตก ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น  แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 43.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 43.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.46   โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 45.37 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.41 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย  

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 308 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 310 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.65 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 317 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 301 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 302 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 339 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 331 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.02
 
 
 

ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 372 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 374   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.53  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 402 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 352 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 380 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 410 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 420 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 2.38
 
 

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 109.43 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 96.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 111.95 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 108.26 ภาคกลางกิโลกรัมละ 109.04 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 

 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 69.67 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 61.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.88 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 68.37 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                  ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.77 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 49.12 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ  68.27 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.51 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.73 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.61 บาท

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.ย.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,631 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,629 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,306 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,082 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,080 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี