สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 22-28 ก.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ก.ย.57

 
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.14
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 20.14 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.46 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.49
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. ต่างประเทศ
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2556/57 ประจำเดือนกันยายน 2557 ว่ามีผลผลิต 39.19 ล้านตัน ลดลงจาก 39.81 ล้านตัน ของปี 2555/56 คิดเป็นร้อยละ 1.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 311.13 ล้านตัน 70.70 ล้านตัน และ 44.42 ล้านตัน ตามลำดับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

39.19

39.81

-1.56

นำเข้า

2.36

2.24

5.36

ส่งออก

2.54

2.82

-9.93

สกัดน้ำมัน

17.43

17.52

-0.51

สต็อกปลายปี

2.33

2.29

1.75

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Sep, 2014.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ
หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2556/57

2555/56

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

16.50

16.97

-2.77

อินเดีย

5.00

5.65

-11.50

อื่น ๆ

17.69

17.19

2.91

รวม

39.19

39.81

-1.56

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Sep, 2014.

ข่าวสัปดาห์ 22 - 28 ก.ย. 57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  
 
 ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.70 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.90 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.90 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.76 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.13 
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.77 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14 สำหรับราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.30 ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.42 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.43
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 278.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,902 บาท/ตัน)ลดลงจากตันละ 281.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,009 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 107 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 970.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 951.75 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.99 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น แคนาดา อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 117.14 ล้านตัน ลดลงจาก 126.95 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 7.73 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน รัสเซีย อินเดีย และแคนาดา ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ อียีปต์ ไอแลนด์ ไต้หวัน โคลัมเบีย แอลจีเรีย จีน และอินโดนีเซีย มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 328.48 เซนต์ (4,187 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 341.08 เซนต์ (4,350 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.69 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 163 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557)

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

173.08

138.15

25.28

ผลผลิต

987.52

986.68

0.09

นำเข้า

117.14

126.95

-7.73

ส่งออก

117.14

126.95

-7.73

ใช้ในประเทศ

970.69

951.75

1.99

สต็อกปลายปี

189.91

173.08

9.72

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ก.ย.57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,217.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,217.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.02 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
 ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,123.20 ดอลลาร์สหรัฐ (35.94 บาท/กิโลกรัม) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนตันละ 1,123.20 ดอลลาร์สหรัฐ (35.96 บาท/กิโลกรัม) แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
 

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ก.ย.57

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures) 
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.35 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.21 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 68.77 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 49.12 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 7.88 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 3.91 บาท

2.ต่างประเทศ

การผลิต

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2556/57 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มี 21.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.56 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 11.66
การค้า 
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2556/57 ว่ามี 25.70 ล้านตัน ลดลงจาก 25.75 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 0.19 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.66 ล้านตัน ลดลงจาก 8.79 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 12.86 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.66 ล้านตัน ลดลงจาก 8.92 ล้านตันของปี 2555/56 ร้อยละ 14.13
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน 2557)
หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2556/57

ปี 2555/56

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

21.84

19.56

11.66

ผลผลิต

25.70

25.75

-0.19

นำเข้า

7.66

8.79

-12.86

ส่งออก

7.66

8.92

-14.13

ใช้ในประเทศ

24.41

23.51

3.83

สต็อกปลายปี

23.14

21.84

5.95

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนกันยายน 2557

22 - 28 ก.ย. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลง เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  75.57 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 76.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.71  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 73.03 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 77.25 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 75.87 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 74.64 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,400 บาท (บวกลบ 74 บาท) ลดลงจากตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 76 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ  4.00
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 72.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.76
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ทำให้ความต้องการบริโภคลดลงใกล้เคียงกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ท้องตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 43.60 บาท ทรงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา     โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 45.37 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.41 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  44.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ  2.27 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.00 บาท
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลง  เพราะยังอยู่ในเทศกาลถือศีลกินเจ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 298 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 308 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.25 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 311 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 301 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 286 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 340 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ลดลงจากตัวละ 19.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.53
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.35
 
 
                                                                ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 372 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 402 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 351 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 387 บาท
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 410 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
   

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 109.35 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 109.43 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 112.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 107.65 ภาคกลางกิโลกรัมละ 109.04 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 69.94 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 69.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 68.69 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                     ข่าวสัปดาห์ 22-28 ก.ย.57
 
 
ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,631 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,306 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,083 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,082 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.02