สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 18-24 มกราคม 2559

18 - 24 มกราคม 2559
ข้าว
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 การตลาด
โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59
—      มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนรายละเอียดการดำเนินโครงการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 1,860.57 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 วงเงิน 975.57 ล้านบาท
     2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 236.67 ล้านบาท (ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการจาก MLR เป็น MLR-1 รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 โดยปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5)
     3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 648.33 ล้านบาท (ปรับลดระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 10 เดือน)
     ภาวการณ์ซื้อขายข้าวสัปดาห์นี้ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าวเปลือกนาปีหอมมะลิ ราคาลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวปริมาณและคุณภาพผลผลิตลดลง ส่วนข้าวเปลือกเจ้า
ความชื้น 15% ราคาสูงขึ้น เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องการข้าว
เพื่อทยอยส่งมอบให้กับประเทศคู่ค้า
1.2 ราคา
1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
     ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี ที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,751 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,075 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.93
      ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 7,704 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,639 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.85
2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหม่) ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
     ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา

3) ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
 ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 774 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27,891 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 8 บาท
     ราคาข้าวปทุมธานี ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 548 ดอลลาร์สหรัฐฯ (19,747 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 6 บาท
     ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 365 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,153 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 366 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,185 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.27 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 32 บาท
     ราคาข้าวสารเจ้า 25% (ใหม่) ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 357 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,864 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 3 บาท
     ราคาข้าวนึ่ง 5% ส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 374 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,477 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,257 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.63 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 220 บาท
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 36.0347 บาท

2. สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ
2.1 สถานการณ์ข้าวโลก
1) การผลิต
     ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2558/59 ประจำเดือนมกราคม 2559 ว่าจะมีผลผลิต 470.119 ล้านตันข้าวสาร (700.8 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก 478.251 ล้านตันข้าวสาร
(713.0 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือลดลงร้อยละ 1.70 จากปี 2557/58
2) การค้าข้าวโลก
     บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี 2558/59 ณ เดือนมกราคม 2559 ว่าผลผลิต ปี 2558/59 จะมี 470.119 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2557/58 ร้อยละ 1.70 การใช้ในประเทศ
จะมี 484.271 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.08 การส่งออก/นำเข้าจะมี 42.096 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.35 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 89.702 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.63
โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาร์เจนตินา เมียนมาร์ จีน อิยิปต์ ปากีสถาน ปารากวัย อุรุกวัย เวียดนาม และไทย ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ได้แก่ บราซิล กัมพูชา กายานา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
สำหรับประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ บราซิล คาเมรูน จีน กานา อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น
โมแซมบิค ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าลดลง ได้แก่
ไอเวอรี่โคสต์ คิวบา อียู และไนจีเรีย
ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมี

สต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ม.ค.2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวรายสัปดาห์ 18-24 มกราคม 59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 878.05 เซนต์ (11.75 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 890.20 เซนต์ (11.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.36
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 270.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.85 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 272.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.92 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.61
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.87 เซนต์ (24.10 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 29.15 เซนต์ (23.42 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.15

 

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ม.ค. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.87 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.73 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 61.74 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.46 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.27 บาท

18 - 24 มกราคม 2559

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวเพิ่มขึ้น จากอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย จากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ฤดูยางผลัดใบเร็วขึ้น ผู้ประกอบการจึงเร่งซื้อยางเพื่อส่งมอบให้ทันตามกำหนดประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาท รวมทั้งมาตรการรับซื้อยางของรัฐบาลจำนวน 100,000 ตัน โดยผ่าน
3 หน่วยงาน คือ องค์การคลังสินค้า (อคส.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคากิโลกรัมละ 45บาท พร้อมเริ่มดำเนินการรับซื้อได้ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 32.85 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.15 บาท เพิ่มขึ้นจาก 32.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.66
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 31.85 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 16.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.13 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.87 บาท เพิ่มขึ้นจาก 14.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 27.51 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 3.51 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.76
ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.89 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.74 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.60 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.99 บาท เพิ่มขึ้นจาก 26.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37

ท่าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.49 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.74 บาท เพิ่มขึ้นจาก 26.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง นักลงทุนตอบรับนโยบายของของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการที่รัฐบาลไทยจะซื้อยางจำนวน 100,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่อาจส่งผลให้ราคายางลดลง ได้แก่ ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มซบเซา หลังจากจีนเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ปี 2558 มีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 25 ปี
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
 
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 127.20 เซนต์สหรัฐฯ (45.84 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 123.16 เซนต์สหรัฐฯ (44.39 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 4.04 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 147.80 เยน (45.13 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 146.85 เยน (44.72 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.95 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี