สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 29 ก.พ.- 6 มี.ค.59

สับปะรด

ผลผลิต เพิ่มขึ้น

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 0.191 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.07 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.898 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.172 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.05 และเพิ่มขึ้นจาก 0.184 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.80

การส่งออก เพิ่มขึ้น
     ปี 2559 (เดือนมกราคม) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.172 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.144 ล้านตันสด ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.44

ราคา ลดลง

     เนื่องจากปริมาณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประกอบกับพื้นที่ปลูกสับปะรดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตบางส่วนไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 10.11 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.81 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.16 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.37

     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 13.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 13.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.47 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.36 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.93

ข่าวรายสัปดาห์ 29 ก.พ.- 6 มี.ค. 59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่า ราคาถั่วเหลืองจะยังคงลดลงต่อไปเพื่อกระตุ้นการเติบโตของอุปสงค์ในระดับโลก เห็นได้จากการเติบโตของอุปสงค์ของประเทศจีน ซึ่งนำเข้าถั่วเหลืองมากถึงสองในสามของปริมาณการนำเช้าถั่วเหลืองทั้งโลก แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมาแล้วพบว่าการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนมีการขยายตัวช้าลงหลังจากที่มีการเติบโตในระดับตัวเลขสองหลักมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ แต่ตลาดนำเข้าถั่วเหลืองที่มีขนาดใหญ่ของจีนน่าก็น่าจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559-2560 นี้

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 852.60 เซนต์ (11.18 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 872.53 เซนต์ (11.51 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.28
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 259.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 9.27 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 263.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.46 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.57
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.38 เซนต์ ( 20.42 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 31.05 เซนต์ (24.56 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.16

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน  

ข่าวสัปดาห์ 29 ก.พ. - 6 มี.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.68 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.12 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.40 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.79 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.19 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.57
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 354.64 เซนต์ (4,998 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 361.96 เซนต์ (5,111 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.02 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 113.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 29 ก.พ.-6 มี.ค. 2559
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 23.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.87

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนข่าวสัปดาห์ 29 ก.พ.- 6 มี.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.90 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 37.91 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.03
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,101.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,099.75 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.02 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 919.80 ดอลลาร์สหรัฐ (32.53 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 901.25 ดอลลาร์สหรัฐ (31.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.06 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.59 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,073.00 ดอลลาร์สหรัฐ (37.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,037.50 ดอลลาร์สหรัฐ (36.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.42 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.18 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี