สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 มิ.ย.59

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 13 - 19 มิ.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,631 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,350 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,238 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.05
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,043 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวสัปดาห์ 13-19 มิ.ย.2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.50 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.56 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 65.21 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.81 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.62 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.25 บาท

13 - 19 มิ.ย. 2559
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดสอดรับและใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 72.06 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 72.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 70.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.79 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 74.05 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 74.37 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 (บวกลบ 76 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ยังคงค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกในบางพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ทำให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.49 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 37.88 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 44.42 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 12.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.41 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 49.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.06

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 304 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 301 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.00 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 317 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 309 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 306 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 351 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 341 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.93

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 358 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 359 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 370 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 339 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 405 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 390 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.56

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 102.37 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 102.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.15 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.21 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.63 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 83.96 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.87 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 13-19 มิ.ย..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก. ละ 14.20 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 14.25 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.75
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.63 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.22
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.93 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.65

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
    ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,164.80 เซนต์ ( 15.15 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,152.33 เซนต์ ( 14.99 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 408.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14.45 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 412.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 14.60 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.00
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.33 เซนต์ (25.22 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.56 เซนต์ ( 25.41 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.71


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 13-19 มิ.ย. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 13-19 มิ.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,113.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 1,110.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 941.00 ดอลลาร์สหรัฐ (32.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 938.80 ดอลลาร์สหรัฐ (32.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,021.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.74 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,018.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.75 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 13 - 19 มิ.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.44 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.39 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.90 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.31
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ9.63 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.33 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.22 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.78 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.72 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.69
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 283.80 ดอลลาร์สหรัฐ (9,928 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 274.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,618 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.43 และเพิ่มขึ้น ในรูปของเงินบาทตันละ 310.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 428.72 เซนต์ (5,976 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 426.12 เซนต์ (5,952 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 24.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี