สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17 ก.ค.59

11 -17 ก.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดตลาดสุกรยังคงเงียบเหงา สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตก การซื้อขายไม่คล่องตัว ประกอบกับเริ่มมีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 70.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 71.21 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.76 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 70.19 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.89 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 72.41 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 71.31 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 72 บาท ) ลดลงจากตัวละ 2,400 บาท (บวกลบ 74 บาท ) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.17
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 71.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.80
 
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากกว่าช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.94 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.26  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.23 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.43 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.91 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 12.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 307 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 305 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.66 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 323 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 289 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 309 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 311 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 351 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 357 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 361 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.11 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 374 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 331 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 398 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.60 บาท สูงขึ้นกิโลกรัมละ 100.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.86 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.22 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 98.48 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 92.88 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.66 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.12 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.66 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.91 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ก.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ก.ค.2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 70.48 เซนต์ (กิโลกรัมละ 54.91 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 65.26 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.81 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.00 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 4.10 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 11-17 ก.ค..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
   ราคาถั่วเหลืองขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนดอลล่าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดข้าวสาลีที่อ่อนตัวลง ราคาพืชน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้าจะเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เกิดความกังวลว่าผลผลิตถั่วเหลืองจะได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นหากสภาพอากาศเช่นนี้ยังคงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ถั่วเหลืองกำลังเจริญเติบโต

ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,105.93 เซนต์ ( 14.36 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,111.60 เซนต์ ( 14.43 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.51
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 380.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 13.43 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 385.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 13.63 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.43
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.48 เซนต์ ( 23.73 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 30.54 เซนต์ ( 23.77 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.20

11-17 กรกฎาคม 2559

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

      ราคายางในประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยปริมาณยางยังคงออกสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ประกอบกับโรงงานและผู้ประกอบการมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับเงินเยนค่อนข้างผันผวนและแข็งค่า รวมทั้งนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75
แสนล้านปอนด์
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.82 บาท ลดลงจาก 48.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.82 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.69
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.32 บาท ลดลงจาก 48.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.82 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.70
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.82 บาท ลดลงจาก 47.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.82 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.72
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.41 บาท ลดลงจาก 21.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.31 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.43
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.78 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.36 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.71 บาท ลดลงจาก 43.84 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.13 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.58

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2559
ณ ท่าเรือกรุงเทพ
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.92 บาท ลดลงจาก 60.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.99
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.77 บาท ลดลงจาก 59.37 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.01
     3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.50 บาท ลดลงจาก 46.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.64
      4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.22 บาท ลดลงจาก 37.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.53
ท่าเรือสงขลา
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.67 บาท ลดลงจาก 60.27 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.99
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.52 บาท ลดลงจาก 59.12 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.01
     3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.25 บาท ลดลงจาก 46.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.65
     4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.97 บาท ลดลงจาก 37.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.54

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและจีน ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีราคาผูผลิต (PPI) สหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ซึ่งเพิ่มมากที่สุดนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 และปรับตัวขึ้นรอยละ 0.3 เมื่อเทียบเปนรายป โดยเพิ่มขึ้นเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 โดยปรับขึ้นตามราคาพลังงานและภาคบริการ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีน (GDP) ชวงครึ่งแรกของป 2559 ขยายตัวรอยละ 6.7 โดยยอดคาปลีกและการลงทุนในสินทรัพยถาวรขยายตัวรอยละ 1.3 และรอยละ 9.0
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว ปรับลดในชวงแคบ ๆ โดยมีปจจัยจาก การลดลงของราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ และการแข็งค่าของเงินเยน โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น รายงานว่า ดัชนีราคาค้าส่งเดือน มิ.ย. ปรับตัวลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 ทั้งนี้ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหินลดลงร้อยละ 21.0 ผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่ใช่เหล็กลดลงร้อยละ 17.6 และค่าไฟฟ้า แก๊ส และน้ำ ปรับลดลงร้อยละ 17.6 ซึ่งผลจากการแข็งค่าของเงินเยนทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของญี่ปุ่นลดลง ราคาสินค้าส่งออกปรับลดลงร้อยละ14.4 และราคาสินค้านำเข้าปรับลดลงร้อยละ 23.2

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 163.80 เซนต์สหรัฐฯ (57.16 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 163.68 เซนต์สหรัฐฯ (57.09 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.12 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.55 เยน (55.62 บาท) ลดลงจาก 166.64 เยน (56.96 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.09 เยน หรือลดลงร้อยละ 0.65

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 11 - 17 ก.ค. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,600 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,231 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,325 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.09
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,008 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี