สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 25-31ก.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 25-31 ก.ค.2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 73.02 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.60 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 73.26 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.85 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.25 บาท

ข่าวสัปดาห์ 25-31 ก.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.94 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.39 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.41 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 890.60 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 889.00 ดอลลาร์สหรัฐ (30.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.18 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,058.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.75 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,056.50 ดอลลาร์สหรัฐ (36.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 และเพิ่มขึ้น ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

 

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 0.073 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.21 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.738 ล้านตัน ลดลงจาก 0.200 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 63.50 แต่ลดลงจาก 0.085 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.12

ผลผลิต ลดลง

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 0.073 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.21 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.738 ล้านตัน ลดลงจาก 0.200 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 63.50 แต่ลดลงจาก 0.085 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.12

ราคา สับปะรดโรงงาน ลดลง
สับปะรดบีริโภค เพิ่มขึ้น

     เนื่องจากโรงงานแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่ปิดทำการผลิต ทำให้มีผลผลิตบางส่วนรอขายหน้าโรงงาน ส่งผลให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อสับปะรดลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 11.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 12.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.58 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.65 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.95

     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 13.54 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.36
และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.17 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.81

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 25-31 ก.ค. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,650 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,600 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.13
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,231 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 992 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,008 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.65
25 - 31 ก.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตก การจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องตัว ประกอบกับเริ่มมีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 70.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.61 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 68.96 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.33 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 72.27 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 70.26 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 70 บาท ) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.50 บาท ทรงตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สถานการณ์ไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกหลายพื้นที่ทำให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.53 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 37.32 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.03 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 12.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.00
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.78 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.15

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตก การจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคไข่ไก่อ่อนตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 306 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 307 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 322 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 287 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 309 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 310 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 351 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 355 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 357 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.56 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 366 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 337 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 398 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.31 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 101.60 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.09 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 98.48 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 92.88 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 82.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.64 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.28 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 25-31 ก.ค..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     คาดการณ์ว่าสถานการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองจะดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในแถบตะวันตกตอนกลางมีแนวโน้มว่าจะอบอุ่นและแห้งขึ้น รวมทั้งความต้องการในตลาดส่งออกเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริการายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกภาคเอกชนได้ขายเมล็ดถั่วเหลืองไปแล้ว 131,000 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีนในช่วงปีเพาะปลูก 2558/59 และ 2559/60 นักวิเคราะห์คาดว่ากำลังซื้อจากจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในโลกจะทำให้แนวโน้มตลาดเป็นไปในทางบวก 


ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 995.80 เซนต์ ( 12.86 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,049.73 เซนต์ ( 13.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.14
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 341.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 12.01 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 361.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 12.74 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.53
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 29.52 เซนต์ ( 22.86 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 30.77 เซนต์ ( 23.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.06

 


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี