สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12-18 ก.ย.59

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ก.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.04 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 30.01 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 923.00 ดอลลาร์สหรัฐ (31.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 928.60 ดอลลาร์สหรัฐ (31.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.60 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
      ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,120.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.78 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,127.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.58 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ก.ย.2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.16 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.14 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 14.29

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

12 - 18 ก.ย. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
    สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.62 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.57 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.89 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 70.47 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 70 บาท ) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
    ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.50 บาท ทรงตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
    สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ การจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 38.60 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.55 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ลดลงจากตัวละ 18.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.41
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.00 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

    ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 311 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 312 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.32 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 339 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 294 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 310 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 313 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 29.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 361 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
    ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 360 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 363 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.83 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 370 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 348 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 389 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 102.01 บาท สูงขึ้นกิโลกรัมละ 101.62 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.36 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.93 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 80.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.37 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 77.83 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ก.ย. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 67.90 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.44 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 68.84 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.85 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.37 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.41 บาท

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ก.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.69 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.54 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.23
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.05 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.31 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.53 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.92
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 239.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,278 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 241.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,297 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.83 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 19.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 334.40 เซนต์ (4,612 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 332.10 เซนต์ (4,554 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.69 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 58.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 12 - 18 ก.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,685 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,747 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.58
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,404 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,454 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.44
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 942 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวรายสัปดาห์ 12 -18 ก.ย..59

ถั่วเหลือง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.63 บาท ลดลงจากกิโลกรัมมละ 16.75 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.72
    ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ  
     ราคาถั่วเหลืองของตลาดชิคาโกเพิ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เนื่องจากอุปสงค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกาแถลงว่าถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559-60 มีการขายล่วงหน้าสำหรับส่งออกแล้วกว่า 110,000 ตัน ในขณะที่ราคาของข้าวโพดและข้าวสาลีลดลง
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 974.89 เซนต์ (12.56 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 982.90 เซนต์ (12.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.81
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 314.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.04 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 320.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.16 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.76
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.79 เซนต์ (24.56 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.78 เซนต์ (25.17 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.02

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี