สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 25 ก.ย.-2ต.ค59

ข่าวสัปดาห์ 26 ก.ย.- 2 ต.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.57บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.86 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.23 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.06 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.92
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.14 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.24
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,283 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 239.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,275 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.59 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 8.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 331.08 เซนต์ (4,537 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 338.24 เซนต์ (4,656 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 119.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี