สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 ต.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 10 - 16 ต.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.11 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.12 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.45 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.98 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 236.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,283 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 240.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,277 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.42 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 6.00 บาท 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 342.92 เซนต์ (4,781 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 343.76 เซนต์ (4,721 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 60.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 10-16 ต.ค. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 67.95 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.05 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 68.52 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.70 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.83 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.35 บาท

10 - 16 ต.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา เนื่องจากเกิดฝนตกและเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.23 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 66.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.41 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 60.89 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.63 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 68.12 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 64 บาท) ลดลงจากตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 64 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.76
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกและเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้ภาวะตลาดไก่เนื้อยังคงเงียบเหงา การจับจ่ายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลง
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.48 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.05 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.26 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.94 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดฝนตกและเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีอาหารตามธรรมชาติออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 299 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 308 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.92 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 309 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 295 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 301 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 27.00 บาท ลดลงจากตัวละ 29.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.90
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 331 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.02

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 356 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 354 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.79 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 341 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 378 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 337 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 359 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 103.40 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 104.05 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.63 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.82 ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.87 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.28 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 78.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.95 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.52 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 10-16 ต.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.02 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 25.32 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.13

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 10-16 ต.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.90 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.78 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.29
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.66
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 885.20 ดอลลาร์สหรัฐ (30.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 903.60 ดอลลาร์สหรัฐ (31.14 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.04 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.18 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,109.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.80 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,125.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.78 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 16.20 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 10 - 16 ต.ค. 2559

ไหม

      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,703 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,322 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,346 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.78
      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,014 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 988 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.63


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี