สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 9-15ต.ค.60

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,520 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,513 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.46
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,273 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,101 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
9 - 15 ต.ค. 2560
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลงใกล้เคียงกับปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาและความต้องการบริโภคจะลดลง เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ 
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 56.83 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 57.37 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.94 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 54.63บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 55.85 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 57.87 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 56.19 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,500 บาท (บวกลบ 52 บาท) ลดลงจากตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 55 บาท) ของสัปดาห์ที่ ผ่านมา ร้อยละ 6.25
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 55.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.21
 
ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในบางพื้นที่ การจับจ่ายใช้สอยน้อย อีกทั้งมีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและความต้องการบริโภคจะลดลง เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.47 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.06 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 37.50 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.23 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ลดลงจากตัวละ 16.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.06
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.90 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว อีกทั้งสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภค ไข่ไก่ลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและความต้องการบริโภคจะลดลง เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 252 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 268 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.97 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 251 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 280 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 247 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ลดลงจากตัวละ 17.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.76
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.56
 
ไข่เป็ด
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 337 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 335 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 345 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 318 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 94.87 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 94.24 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.67 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.28บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 95.75 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 93.80 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท
 
กระบือ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 74.09 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 94.35 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 70.18 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี