สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8 ม.ค.2560

ข่าวสัปดาห์ 2-8 ม.ค.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 72.35 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.43 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 69.97 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.78 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.40 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.65 บาท

 

2 - 8 ธ.ค. 2560

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
    สัปดาห์นี้ภาวะตลาดสุกรค่อนข้างคึกคักราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองวันปีใหม่และมีวันหยุดหลายวัน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.20 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.84 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 59.21 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.33 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 63.56 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 56.56 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 61 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
    ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
    สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองวันปีใหม่ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นส่งผลให้ไก่เนื้อเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.40 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.61 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 41.75 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงเอื้ออำนวยให้แม่ไก่ออกไข่มาก ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 279 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.71 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 325 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 271 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 270 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 284 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 347 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 350 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.86 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 344 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 360 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 333 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 99.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 99.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 95.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.76 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.81 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

 

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.69 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.73 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 95.60 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.04 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 2-8 ม.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.79 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.65 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.64 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.67 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 34.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.91
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 812.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.88 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 809.60 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.30 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 727.33 ดอลลาร์สหรัฐ (25.87 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 725.20 ดอลลาร์สหรัฐ (25.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 937.67 ดอลลาร์สหรัฐ (32.76 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 972.60 ดอลลาร์สหรัฐ (34.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.59 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.01 บาท

 


ปาล์มน้ำมัน
ถั่วเหลือง
ไหม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมง
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
อ่านข่าวทั้งหมด