สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 9-15 ม.ค.60


อ้อยและน้ำตาล
ถั่วเหลือง
ไหม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลัง
ประมง
ฝ้าย
ปศุสัตว์
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว
ข้าว