สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 24-30 เม.ย.60

24 - 30 เม.ย. 2560
สุกร
 
     สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเริ่มร้อนมากขึ้นส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.39 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.77 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 62.89 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.40 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 63 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 65.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.05
ไก่เนื้อ
 
     สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพื้นที่ร้อนจัดทำให้ไก่เนื้อเจริญเติบโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 39.69 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 40.05 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 41.78 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 17.50 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.71
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.26 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 51.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.88

ไข่ไก่

    สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 260 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 255 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.96 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 245 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 276 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 257 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 261 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.83

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 331 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 332 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 340 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 302 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 348 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 370 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 97.22 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 97.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.19 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 100.02 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 94.29 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 101.46 บาท

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.14 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.15 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 เม.ย. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,692 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,358 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,421 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.43
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,032 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,027 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.49

ข่าวสัปดาห์ 24-30 เม.ย.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 78.90 เซนต์
(กิโลกรัมละ 60.15 บาท) เพิ่มขี้นจากปอนด์ละ 77.90 เซนต์ (กิโลกรัมละ 59.27 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.28 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.88 บาท
ข่าวสัปดาห์ 24-30 เม.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.45 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.01 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.63

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 24-30 เม.ย.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.07 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.21 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 22.91 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 728.50 ดอลลาร์สหรัฐ (24.89 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 731.33 ดอลลาร์สหรัฐ (24.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 610.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.87 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 613.67 ดอลลาร์สหรัฐ (20.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.47 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 693.40 ดอลลาร์สหรัฐ (23.69 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 695.67 ดอลลาร์สหรัฐ (23.71 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 24 - 30 เม.ย. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.96 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.45 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.53 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.77
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.95 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ
สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.54 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.93 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,262 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 243.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,283 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.49 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 21.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 360.44 เซนต์ (4,907 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 361.80 เซนต์
(4,916 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 9.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี