สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7พ.ค.60

สับปะรด

     ผลผลิต เพิ่มขึ้น

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม 2560 ประมาณ 0.264 ล้านตัน หรือร้อยละ 12.93 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.174 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 51.58 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.205 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 28.31

     การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.552 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.550 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21

     ราคา สับปะรดโรงงาน ลดลง 
          สับปะรดบริโภค เพิ่มขึ้น
          ในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตประมาณวันละ 7,000 ตัน แต่คุณภาพผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป ประกอบกับโรงงานแปรรูปชะลอการผลิต ทำให้มีปริมาณสับปะรดสะสมหน้าโรงงาน ราคารับซื้อสับปะรดจึงปรับตัวลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 5.03 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.37 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.33
และลดลงจากกิโลกรัมละ 9.42 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 46.60

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 11.50 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.83 และลดลงจากกิโลกรัมละ 12.91 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 10.92

ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 พ.ค. 60

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.00 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
           ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 960.80 เซนต์ ( 12.25 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 953.73 เซนต์ (12.12 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.74
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 313.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.87 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 312.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 10.79 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.19 เซนต์ (24.61 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.73 เซนต์ (24.18 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.45
         
     หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 1-7 พ.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 78.98 เซนต์
(กิโลกรัมละ 60.44 บาท) เพิ่มขิ้นจากปอนด์ละ 78.90 เซนต์ (กิโลกรัมละ 60.15 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.29 บาท

1 - 7 พฤษภาคม 2560
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศร้อนมากขึ้นส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 61.39 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.93 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.81 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.91 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 64.11 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.06 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 67) สูงขึ้นจากตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 65 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.56
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไก่เนื้อ
 

     สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคใกล้เคียงและสอดรับกับผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 39.71 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.69 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 40.05 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 42.00 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

     สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 262 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 260 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.77 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 249 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 279 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 259 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 15.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.33 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 271 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.69

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 330 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 331 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 345 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 293 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 348 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 370 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.70

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 97.62 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 97.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.41 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.19 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 100.19 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.75 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 101.46 บาท

 

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.21 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.24 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 1-7 พ.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.45 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.78

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 1-7 พ.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.01 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.07 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.75 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.13 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 748.50 ดอลลาร์สหรัฐ (25.68 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 728.50 ดอลลาร์สหรัฐ (24.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.75 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.79 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 609.25 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 610.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 691.25 ดอลลาร์สหรัฐ (23.71 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 693.40 ดอลลาร์สหรัฐ (23.69 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.31 แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 1 - 7 พ.ค. 60

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.47 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.45 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.45 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ
สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.58 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.54 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,276 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 241.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,262 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 14.00 บาท 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 369.72 เซนต์ (5,053 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 360.44 เซนต์
(4,907 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.58 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 146.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี