สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 26 ม.ค.-1ก.พ.61

สับปะรด

ผลผลิต เพิ่มขึ้น

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประมาณ 0.229 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.29 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.462 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.129 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 77.51 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.192 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.27

การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.944 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.790 ล้านตันสด ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60

ราคา เพิ่มขึ้น 
          ช่วงนี้มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดประมาณวันละ 6,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.68 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.43 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.29 และลดลงจากกิโลกรัมละ 6.80 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 45.48
          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 8.58 เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.57 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.12 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.87 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 38.13
ปศุสัตว์
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้โน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 48.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 47.01 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 48.05 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 49.46 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 43.70 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,300 (บวกลบ 46 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.21
 
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคไก่เนื้อที่มีไม่มากนัก ขณะที่ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย  
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.87 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.94 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.00 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงและสอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 255 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 239 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 336 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 348 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 309 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 351 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 370 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 91.27 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 91.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.31 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 87.97 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 90.59 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 99.56 บาท
กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 73.08 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 72.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.31 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา


ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.14 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.43 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.77
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
      การส่งออกถั่วเหลืองในปัจจุบัน

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 991.52 เซนต์ (11.49 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 986.40 เซนต์ ( 11.57 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.52
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 337.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.63 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 338.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.40

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.94 เซนต์ (22.90 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 32.43 เซนต์ (22.82 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.57

ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.14 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.48 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.28 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.76 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.37 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.66 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.85 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 671.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.91 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 662.20 ดอลลาร์สหรัฐ (20.86 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.45 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 413.40 ดอลลาร์สหรัฐ (12.87 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 407.40 ดอลลาร์สหรัฐ (12.83 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.47 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 742.80 ดอลลาร์สหรัฐ (23.13 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 719.40 ดอลลาร์สหรัฐ (22.66 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.25 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.47 บาท

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
 
อ้อยและน้ำตาล
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ
           รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
          ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและ การผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 53,127,502 ตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 5,373,173 ตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 4,144,572 ตัน และน้ำตาลทรายขาว 1,228,601 ตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 11.79 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อ ตันอ้อย 101.14 กก.ต่อตันอ้อย 
2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ
          การส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรบ 
          สหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน้ำตาลในเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวน 318,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 143,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวม EU ส่งออกน้ำตาลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) มีจำนวน 974,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 256,900 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กันยายน) EU ส่งออกน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1.33 ล้านตัน และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560/61 จะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 2.80 ล้านตัน
ไหม
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,616 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,604 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,262 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,242 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.61

ประมง 

  1. สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ 
          การผลิต 
               ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม– 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
          การตลาด 
               ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ 
                    2.1 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.20 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 43.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.72 บาท
                         สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท 
ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.2 ปลาช่อน ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 84.46 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 83.51 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.95 บาท
                         สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท 
ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.3 กุ้งกุลาดำ ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
                         สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
                    2.4 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 185.52 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 184.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.85 บาท 
                         สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง (60ตัว/กก.) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 185.00บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.5 ปลาทู ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.64 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 85.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 14.00 บาท
                         สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท 
ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.6 ปลาหมึก ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 175.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 174.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.00 บาท 
                         สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
200.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
                    2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.27 บาท ราคาราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 8.36 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.09 บาท
                         สำหรับราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% (ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2561) ราคา
เฉลี่กิโลกรัมละ 34.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา


มันสำปะหลัง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     การผลิต 
          ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงร้อยละ 9.43 และ 7.66 ตามลำดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นร้อยละ 2.02 โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 5.32 ล้านตัน (ร้อยละ 18.61 ของผลผลิตทั้งหมด) 
          ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560- มกราคม 2561) ปริมาณ 9.60 ล้านตัน (ร้อยละ 33.56 ของผลผลิตทั้งหมด) 
     การตลาด 
          ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 
          ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.06 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.04 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.98 
          ราคามันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.99 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 5.00 บาท
ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.20 
     ราคาขายส่งในประเทศ 
          ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.31 บาท ราคาทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
          ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.37 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.22 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.13
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
          ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 215 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 6,694 บาท ราคาทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ลดลงในรูปเงินบาทตันละ 79 บาท 
          ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 455 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 14,165 บาท ราคาสูงขึ้นในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตันละ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 461 บาท


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ    

                    ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.22 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.03 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.37 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.81 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.54 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.13 
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.68 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.62 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.62 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.91 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.83
                    ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 321.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,994 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 312.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,841 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.75 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 153.00 บาท 
                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 359.88 เซนต์ (4,470 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 353.44 เซนต์ (4,441 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.82 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 29.00 บาท