สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 23-29มี.ค.61

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.39 บาท สูงขึ้นจาก กก ละ 15.77 บาท ในสัปดาห์ ที่ผ่านมาร้อยละ 3.93 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,027.12 เซนต์ (11.85 บาท/กก.) ลดลง จากบุชเชลละ 1,031.84 เซนต์ ( 11.90 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.46
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 376.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.81 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 365.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.46 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.01
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.59 เซนต์ (21.86 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.01 เซนต์ (22.15 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.31


ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,672 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,722 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.90
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,278 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่ามา              
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,110 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,152 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.65

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2561 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 81.57 เซนต์
(กิโลกรัมละ 56.44 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 82.38 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.01 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.98 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.57 บาทถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.91 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.16 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.74 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.93 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.96 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.68 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.19 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 870.20 ดอลลาร์สหรัฐ (26.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 870.60 ดอลลาร์สหรัฐ (26.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 805.20 ดอลลาร์สหรัฐ (24.92 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 805.60 ดอลลาร์สหรัฐ (24.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 740.20 ดอลลาร์สหรัฐ (22.91 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 740.80 ดอลลาร์สหรัฐ (22.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 545.40 ดอลลาร์สหรัฐ (16.88 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 545.80 ดอลลาร์สหรัฐ (16.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 798.80 ดอลลาร์สหรัฐ (24.72 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 799.20 ดอลลาร์สหรัฐ (24.73 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาทตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี