สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 30 มี.ค. - 5 เม.ย.61

สับปะรด

          ผลผลิต เพิ่มขึ้น

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนมีนาคม2561 ประมาณ 0.226 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.06 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.248 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.210 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.59 และลดลงจากปริมาณ 0.260 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.19

          การส่งออก ลดลง
          ปี 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.254 ล้านตันสด ลดลงจากปริมาณ 0.368 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 30.97 โดยเดือนกุมภาพันธ์ส่งออกปริมาณ0.098 ล้านต้นสด ลดลงจาก 0.156 ล้านตันสด ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 37.17 และลดลงจาก 0.189 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 48.18

          ราคา ลดลง 

          ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาล มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคุณภาพผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป ทำให้โรงงานแปรรูปปรับราคา
รับซื้อลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.28 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.29 และลดลงจากกิโลกรัมละ 6.57 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 50.07

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 8.31 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.92 และลดลงจากกิโลกรัมละ 12.95 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.83

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2561 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 81.30 เซนต์
(กิโลกรัมละ 56.25 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 81.57 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.44 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.19 บาท

 


ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.04 บาท ลดลงจาก กก ละ 16.39 บาท ในสัปดาห์ ที่ผ่านมาร้อยละ 2.14 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,029.95 เซนต์ (11.87 บาท/กก.) สูงขึ้น จากบุชเชลละ 1,027.12 เซนต์ ( 11.85 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.28
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 380.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.95 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 376.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.81 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.21
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.96 เซนต์ (21.86 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.59 เซนต์ (21.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.17

 


 
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.10 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.91 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.43 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.93 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.29 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.96 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.50 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.60 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.91
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.20 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.00 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.60 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.67
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 870.80 ดอลลาร์สหรัฐ (26.95 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 870.20 ดอลลาร์สหรัฐ (26.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 805.40 ดอลลาร์สหรัฐ (24.92 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 805.20 ดอลลาร์สหรัฐ (24.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.02 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 662.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.51 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 740.20 ดอลลาร์สหรัฐ (22.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.46 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.40 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 519.80 ดอลลาร์สหรัฐ (16.09 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 545.40 ดอลลาร์สหรัฐ (16.88 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.69 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.79 บาท 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 851.20 ดอลลาร์สหรัฐ (26.34 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 798.80 ดอลลาร์สหรัฐ (24.72 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.56 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.62 บาทตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี