สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้าว
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 การตลาด
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62
มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ด้านการผลิตและการตลาด ทั้งหมด10 โครงการดังนี้
(1) ด้านการผลิต*ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming) 5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 6) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ 7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
หมายเหตุ * ด้านการผลิต เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการตามปกติ จึงไม่นำเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณามาตรการฯ
(2) ด้านการตลาด
- มติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดำเนินโครงการและวงเงินงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- มติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/61 ตามมติคณะกรรมการนบข. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้
(1) กรณีเกษตรกรฝากเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ให้ปรับปรุงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก
(2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น
(3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจุข้าวเปลือกในกระสอบป่านหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมีระบบการระบายอากาศ เพื่อการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
1.2 ราคา
1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิสัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 15,413 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,393 บาท
 ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 7,642 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,687 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.58
2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 34,050 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ข้าวขาว 5% (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,550 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
3) ราคาส่งออกเอฟโอบี
ข้าวหอมมะลิไทย 100% (ใหม่) สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวขาว 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวขาว 25% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวนึ่ง 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 31.0341
 
 


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.81 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.89
และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.02 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.16 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.96
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ9.63 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.68 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.52 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.85 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.92 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 322.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,993 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 321.40 ดอลลาร์สหรัฐ (10,037 บาท/ตัน)  ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 44 บาท
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2562 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 378.88 เซนต์ (4,629 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 378.92 เซนต์ (4,659 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.01 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 30 บาท
 

 


มันสำปะหลัง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
การผลิต
ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.40 ล้านไร่ ผลผลิต 29.97 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.57 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ล้านไร่ ผลผลิต 27.88 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้นร้อยละ 4.61 ร้อยละ 7.50 และร้อยละ 2.88 ตามลำดับ โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2562
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 7.48 ล้านตัน (ร้อยละ 24.96 ของผลผลิตทั้งหมด)
ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ล้านตัน (ร้อยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)
การตลาด
หัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้ลานมันเส้นเปิดดำเนินการไม่มาก เนื่องจากเมื่อผลิตเป็นมันเส้นแล้วไม่คุ้มกับการลงทุน ส่งผลให้หัวมันสำปะหลังส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้
ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.06 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 2.11 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.37 
ราคามันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.40 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 5.58 บาท
ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.23
ราคาขายส่งในประเทศ
ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.01 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 6.04 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.50
ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.45 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 13.63 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.32
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 205 ดอลลาร์สหรัฐฯ (6,362 บาทต่อตัน) ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (6,402 บาทต่อตัน)  
ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 453 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,058 บาทต่อตัน) ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (14,146 บาทต่อตัน)

 


ปาล์มน้ำมัน
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์จะมีประมาณ 1.572 ล้านตันคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.283 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.520 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.274 ล้านตัน ของเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 3.42 และร้อยละ 3.29 ตามลำดับ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 2.58 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 2.39 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.95
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.75 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียในประเทศโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงเนื่องจากความต้องการด้านพลังงานและอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 2,037 ริงกิตต่อตัน สต็อกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงในเดือนมกราคม 2562 และในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าเป็นช่วงฤดูมรสุมตามฤดูกาล ปริมาณอยู่ที่ 1.74 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.9 ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ซึ่งการส่งออกตลาดหลักคือ จีน อินเดีย และประเทศสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 12.0 16.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา สำหรับปี 2562 คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 2,400 - 2,500 ริงกิตต่อตัน 
ราคาในตลาดต่างประเทศ ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,213.70 ดอลลาร์มาเลเซีย  (17.16 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,201.30 ดอลลาร์มาเลเซีย  (17.09 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.56      ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 543.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ  (17.08 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 528.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ  (16.73 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.74  
หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 5 วัน
 
 


อ้อยและน้ำตาล 
1. สรุปภาวะการผลิต  การตลาดและราคาในประเทศ
รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
          ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 64,366,074 ตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 6,624,271 ตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 5,296,459 ตัน และน้ำตาลทรายขาว 1,327,812 ตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 11.91 ซี.ซี.เอส. ผลผลิต   น้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อตันอ้อย 102.92 กก.ต่อตันอ้อย
          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ในอัตรา 700 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. โดยกำหนดราคาขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 42.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เท่ากับ 300.00 บาทต่อตันอ้อย
          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ในอัตรา 50 บาทต่อตันอ้อย (รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย) โดยขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2562
          คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการจัดสรรเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ในอัตรา 53 บาทต่อตันอ้อย

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ
รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของอินเดีย
          อินเดีย รายงาน ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม 2562 โรงงานน้ำตาลอินเดียผลิตน้ำตาลได้ 3.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.57 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 3.63 ล้านตัน ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคม 2562 รวมผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีจำนวน 18.52  ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 17.12 ล้านตัน ในปีก่อน
รายงานการส่งออกน้ำตาลทรายดิบของบราซิล
          กระทรวงการค้าของบราซิล รายงาน บราซิลส่งออกน้ำตาลทรายในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1.10 ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1.63 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2561 และ 1.59 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายดิบมีจำนวน 1,031,109 ตัน ลดลงจาก 1,459,807 ตัน ในเดือนก่อน และ 1,271,104 ตัน ในปีก่อน ส่วนการส่งออกน้ำตาลทรายขาวมีจำนวน 65,889 ตัน ลดลงจาก 159,801 ตัน ในเดือนก่อน และ 294,857 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน้ำตาลจำนวน 17.88 ล้านตัน ลดลงจาก 25.03 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
 

 
ถั่วเหลือง
 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.01 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.01 บาท
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.25
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา            
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 918.20 เซนต์ (10.61 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 920.72 เซนต์ (10.71 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.27
ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 309.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.73 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 311.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.87 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.81
ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.42 เซนต์ (21.09 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 30.21 เซนต์ (21.08 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.70


 

 
ยางพารา
 
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 42.96 บาท/กิโลกรัม
1. ราคายางพาราภายในประเทศ
1.1  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
1) ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.38 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 
2) ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.88 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29
3) ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.38 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29
4) ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.32 บาท ลดลงจาก 20.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.36 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.74
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.96 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86
6) น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.61 บาท ลดลงจาก 35.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.40 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.14
1.2 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมีนาคม 
ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1)  ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.04 บาท ลดลงจาก 51.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.49
2)  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.89 บาท ลดลงจาก 50.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.52
3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.30 บาท ลดลงจาก 44.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.05
4) น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.69 บาท ลดลงจาก 33.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.39 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.18
ท่าเรือสงขลา 
1)  ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.79 บาท ลดลงจาก 51.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.49
2)  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.64 บาท ลดลงจาก 50.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.53
3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.05 บาท ลดลงจาก 44.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.06
4) น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.44 บาท ลดลงจาก 32.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.39 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.19 
2.  ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ  
2.1 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 156.92 เซนต์สหรัฐฯ (48.70 บาท) ลดลงจาก 158.38 เซนต์สหรัฐฯ (49.46 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.46 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 0.92
2.2  ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 183.06 เยน (51.38 บาท) ลดลงจาก 189.78 เยน (53.74 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 6.72 เยน หรือลดลงร้อยละ 3.54

 
 

 
สับปะรด
 


 

 
ถั่วเขียว
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.84 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.11 บาท
ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.30
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.85
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.35
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 12.50
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.69
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี        
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 900.67 ดอลลาร์สหรัฐ (18.03 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 862.80 ดอลลาร์สหรัฐ (26.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.39 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.09 บาท
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 803.67 ดอลลาร์สหรัฐ (25.01 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 766.60 ดอลลาร์สหรัฐ (23.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.84 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.07 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 836.33 ดอลลาร์สหรัฐ (26.02 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 862.80 ดอลลาร์สหรัฐ (26.94  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.07 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.92 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 479.67 ดอลลาร์สหรัฐ (14.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 508.80 ดอลลาร์สหรัฐ (15.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.92 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.96 บาท
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 926.67 ดอลลาร์สหรัฐ (28.84 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 920.80 ดอลลาร์สหรัฐ (28.75 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.64 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.09 บาท

 
 

 
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 62.50 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 18.00
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.31 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อย 4.46 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
 

 

 
ฝ้าย
 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
         
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 73.25 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.80 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 74.23 เซนต์ (กิโลกรัมละ 51.81 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.32และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.01 บาท
 
 

 
ไหม
 
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,557 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,626 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 4.24
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,392 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา   ร้อยละ 8.41
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  842 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 
ปศุสัตว์
 
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีน ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ซื้อขายคล่องตัว ส่งผลให้มีต้องการในการใช้ไหว้และบริโภคในช่วงตรุษจีนมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  66.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 65.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.47 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.29 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.07 บาท  และภาคใต้ กิโลกรัมละ 71.62 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้  ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 70 บาท)  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา    
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 73.50  บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีน ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว  ส่งผลให้ความต้องการบริโภคไก่เนื้อมีมากขึ้น แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.98 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.81   โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท  ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.96 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.63 บาท  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 10.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.52
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ  32.50 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ  44.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 5.62

 
ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   
ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีนคาดว่าปริมาณไข่ไก่จะลดลงจากการปลดแม่ไก่ไข่เพื่อรองรับไก่ไหว้ แต่จากปริมาณแม่ไก่ไข่ออกไข่ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว  แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 276 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 277 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 280 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 268 บาท  และภาคใต้ไม่มีรายงาน  ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา    

 

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ  326 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.56 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 335 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 332 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 308 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 340 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  
 
โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  
ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.43 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 88.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.99 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 84.72 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 84.46 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 101.72 บาท

 
กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 69.40 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.22 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.29 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 
 


 
ประมง

1. สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ
การผลิต
เปลี่ยนถ่ายกระชังลูกใหม่หรือเพิ่มออกซิเจนในน้ำนช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่น้ำตาย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนบวกกับออกซิเจนในน้ำค่อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1–7 กุมภาพันธ์  2562) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ
การตลาด
ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ
2.1ปลาดุกบิ๊กอุย(ขนาด 3-4 ตัว/กก.)
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.25 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.00 บาท
ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.2 ปลาช่อน(ขนาดกลาง)
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ86.92บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 87.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.06 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท
ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.3 กุ้งกุลาดำ
ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมและราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2.4 กุ้งขาวแวนนาไม
ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัมเฉลี่ยกิโลกรัมละ174.45บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 172.48 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.97 บาท
สำหรับราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาด70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ170.00บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 174.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 4.17 บาท
 2.5 ปลาทู(ขนาดกลาง)
ราคาปลาทูสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 84.99 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 78.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 6.41 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.6 ปลาหมึกกระดอง(ขนาดกลาง)
ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ167.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00บาท ราคา    ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น
ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.30บาทราคา  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% (ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา