สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 กันยายน 2562

 

ข้าว
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 มาตรการสินค้าข้าว
1) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63
มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 และมติที่ประชุม นบข. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ตามมติ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
การดำเนินงานประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การกำหนดอุปสงค์ อุปทานข้าว ได้กำหนดอุปสงค์ 32.48 ล้านตันข้าวเปลือก อุปทาน 34.16 ล้านตันข้าวเปลือก
ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิตข้าว ได้แก่
1.1) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว เป้าหมาย รอบที่ 1 จำนวน 58.99 ล้านไร่
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ รอบที่ 2 จำนวน 13.81 ล้านไร่
1.2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป้าหมาย รอบที่ 1 จำนวน 4.00 ล้านครัวเรือน และ รอบที่ 2 จำนวน 0.30 ล้านครัวเรือน
1.3) การจัดการปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และควบคุมค่าเช่าที่นา
1.4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา
1.5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ได้แก่ (1) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) (2) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 (3) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแม่นยำสูง (4) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (6) โครงการรักษาระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ (7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
(8) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น (Zoning by Agri-Map) (9) โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย (10) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด และ (11) โครงการประกันภัยพืชผล
ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รถเกี่ยวนวดข้าว และ (2) โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่
ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดในประเทศ ได้แก่ (1) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (2) โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565
(3) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
(4) โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร Q และข้าวพันธุ์ กข43 ปีการผลิต 2561/62 (5) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าว (6) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (7) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก และ (8) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ ได้แก่ (1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ (2) การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมข้าว (3) การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และ (4) การประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ วงเงินงบประมาณ 21,495.74 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดชนิดข้าว ราคา (ณ ความชื้นไม่เกิน 15%) และปริมาณประกันรายได้
ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
 
ชนิดข้าว ราคาประกันรายได้ ครัวเรือนละไม่เกิน
(บาท/ตัน) (ตัน)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 14
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 16
ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 30
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 25
ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 16
 
กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด
1.2 ราคา
1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 16,320 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 16,238 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 7,949 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,953 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05
2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 35,930 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 35,170 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.16
ข้าวขาว 5% (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,550 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,750 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.70
3) ราคาส่งออกเอฟโอบี
ข้าวหอมมะลิไทย 100% (ใหม่) สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวขาว 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวขาว 25% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ข้าวนึ่ง 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนสัปดาห์นี้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 30.3593
 
2. สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ

เวียดนาม
สำนักงานสถิติ (the General Statistics Office) คาดว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 4.53 ล้านตัน มูลค่า 1.962 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 14.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าในเดือนสิงหาคม เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน มูลค่าประมาณ 252 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่า ลดลงร้อยละ 3.90 และร้อยละ 14.70 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ส่งออกได้ประมาณ 598,619 ตัน ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะการค้าที่ชะลอลง เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2562 มีการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City เพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อในต่างประเทศประมาณ 29,600 ตัน ไปยังประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก ประมาณ 23,000 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์
          ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
 
จีน
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล
ปี 2556-2558 ได้ประมาณ 1.13 ล้านตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกประมูลประมาณ 1.83 ล้านตัน
(คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของปริมาณข้าวที่นำมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,195 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 307 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน
กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 มีประมาณ 342,548 ตัน มูลค่าประมาณ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และร้อยละ 9.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่ส่งออกประมาณ 0.298 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 110.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 7.6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปริมาณที่ส่งออก 0.227 ล้านตัน มูลค่า 74.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2561)
โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศอียิปต์มากเป็นอันดับ 1 จำนวน 82,500 ตัน ตามด้วยประเทศจาไมก้า จำนวน 63,000 ตัน ไอวอรี่โคสต์ 42,700 ตัน เกาหลีใต้ 41,812 ตัน เปอร์โตริโก้ 21,000 ตัน เซเนกัล 19,200 ตัน ปาปัวนิวกินี 11,662 ตัน ตุรกี 10,650 ตัน และประเทศอื่นประมาณ 20,024 ตัน
ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวประมาณ 1.813 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 679.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และร้อยละ 52 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 1.012 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 445.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สำหรับการนำเข้าข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 มีประมาณ 149,075 ตัน โดยปริมาณนำเข้าลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่ส่งออกประมาณ 0.21 ล้านตัน โดยจีนนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม
มากที่สุด จำนวน 57,481 ตัน เมียนมาร์ 36,896 ตัน ปากีสถาน 23,016 ตัน ไทย 24,137 ตัน กัมพูชา 12,655 ตัน ไต้หวัน 5,212 ตัน ลาว 1,750 ตัน และประทศอื่นๆ อีกประมาณ 583 ตัน
          ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย


กราฟราคาที่เกษตรกรขายได้ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาขายส่งตลาด กทม. ข้าวสารเจ้า 5%
 
 


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.58 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.50 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.07 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.04 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.99 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.83
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.09 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.55 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.40 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.43 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.36
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 302.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,150 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 301.80 ดอลลาร์สหรัฐ (9,164 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 แต่ลดลง   ในรูปของเงินบาทตันละ 14 บาท
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2562/63 ว่ามี 1,128.16 ล้านตัน ลดลงจาก 1,132.18 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.35 โดยสหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลกมี 172.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 171.84 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.58 โดยสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ยูเครน รัสเซีย เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก อิหร่าน เวียดนาม อียิปต์ จีน โคลอมเบียซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย โมร็อกโก ตุรกี ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ กัวเตมาลา เคนยา และสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2562 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 370.88 เซนต์ (4,482 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 359.64 เซนต์ (4,359 บาท/ตัน)  ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.13 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 123 บาท 


มันสำปะหลัง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
การผลิต
ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.70 ล้านไร่ ผลผลิต 31.43 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.62 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ล้านไร่ ผลผลิต 29.37 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.53 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้นร้อยละ 4.44 ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 2.55 ตามลำดับ โดยเดือนกันยายน 2562
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.71 ล้านตัน (ร้อยละ 2.26 ของผลผลิตทั้งหมด)
ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.06 ล้านตัน (ร้อยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)
การตลาด
เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวมันสำปะหลังมีเชื้อแป้งค่อนข้างต่ำ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้
ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.58 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 1.72 บาทในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.14
ราคามันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.78 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 4.82 บาท
ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.83
ราคาขายส่งในประเทศ
ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.56 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.25 ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 233 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,050 บาทต่อตัน) ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน (7,075 บาทต่อตัน)     
ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 455 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,768 บาทต่อตัน) ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน (13,815 บาทต่อตัน)


 


ปาล์มน้ำมัน
 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกันยายนจะมีประมาณ 1.225 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.221 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.151 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.207 ล้านตัน ของเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 6.43 และร้อยละ 6.76 ตามลำดับ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 2.56 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 2.49 บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.81
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.43 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 16.25 บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.11  
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
มาเลเซียมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มให้ยั่งยืน 
การส่งออกสินค้าปาล์มน้ำมันจากมาเลเซียไปตลาดยุโรป ทุกสินค้าต้องผ่านมาตรฐานปาล์มน้ำมันยั่งยืนมาเลเซีย (MSPO) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานปาล์มน้ำมันยั่งยืนมาเลเซียจะคลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และรวมทั้งผู้ขายด้วย 
ราคาในตลาดต่างประเทศ
ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,201.38 ดอลลาร์มาเลเซีย (16.33 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,120.39 ดอลลาร์มาเลเซีย (15.78 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.14  
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 565.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (17.41 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 565.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ (17.42 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.82
หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 5 วัน
 
 


อ้อยและน้ำตาล

 

 
ถั่วเหลือง

1. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 894.76 เซนต์ (10.09 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 847.24 เซนต์ (9.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.61
ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 294.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.03 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากตันละ 290.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ (8.96 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.15
ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 29.79 เซนต์ (20.16 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 28.57 เซนต์ (19.39 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.27


 

 
ยางพารา

 

 
สับปะรด 

 
ถั่วเขียว
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.53
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี        
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,023.40 ดอลลาร์สหรัฐ (30.97 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 1,016.60 ดอลลาร์สหรัฐ (30.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.67 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.10 บาท
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 923.60 ดอลลาร์สหรัฐ (27.95 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 918.00 ดอลลาร์สหรัฐ (27.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.08 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 923.60 ดอลลาร์สหรัฐ (27.95 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 918.00 ดอลลาร์สหรัฐ (27.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.08 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 524.80 ดอลลาร์สหรัฐ (15.88 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 521.60 ดอลลาร์สหรัฐ (15.84 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.61 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,083.40 ดอลลาร์สหรัฐ (32.78 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 1,076.40 ดอลลาร์สหรัฐ (32.68 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.65 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.10 บาท
 

 

 
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.35 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 46.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อย 6.73
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.64 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 28.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อย 7.34
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


 

 
ฝ้าย
 
          1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     
    ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2562 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 60.34 (กิโลกรัมละ 59.72 บาท) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 59.72 (กิโลกรัมละ 40.54 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.04 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.0.29 บาท

 

 
ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,711 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,730 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 1.10
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,395 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,395 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.08
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 807 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
 

 
ปศุสัตว์
 
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอ่อนตัวลงเล็กน้อย จากในช่วงนี้เกิดพายุฝนตกหนักอีกทั้งบางพื้นที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องตัว  แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  66.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 66.96 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60   โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 62.90 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.55 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.06 บาท  และภาคใต้ กิโลกรัมละ 71.14 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้  ตัวละ 1,400 บาท (บวกลบ 58 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 60.90 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.94

 
ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท  ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.82 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.60 บาท  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.50 บาท ลดลงจากตัวละ 14.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.90
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ  35.50 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   
สัปดาห์นี้ตลาดไข่ไก่ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากในช่วงนี้เกิดพายุทำให้ฝนตกหนักและบางพื้นที่ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขัง การจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีไม่มากนัก แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 289 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.69 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 298 บาท  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 290 บาท  และภาคใต้ไม่มีรายงาน  ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 28.00  บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา   
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ  331  บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
   
 

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 338 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.89  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 351 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 318 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.41 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 88.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.17 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.04 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 83.72 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 87.85 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

 
กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 67.95 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 67.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.70 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 63.76 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา


 


ตารางปศุสัตว์ ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี(ปศุสัตว์)
 

 
ประมง

1. สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ
การผลิต

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2562) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ
การตลาด
ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ
2.1 ปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 3-4 ตัว/กก.)
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.55 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.30 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.2 ปลาช่อน (ขนาดกลาง)
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.49 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 83.24 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.75 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.3 กุ้งกุลาดำ
ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมและราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) ไม่มีรายงานราคา
2.4 กุ้งขาวแวนนาไม
ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 121.16 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 131.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 10.49 บาท
สำหรับราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 114.17 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 120.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 6.66 บาท
2.5 ปลาทู (ขนาดกลาง)
ราคาปลาทูสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 76.35 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 92.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 15.84 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.6 ปลาหมึกกระดอง (ขนาดกลาง)
ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ย กิโลกรัมละ 142.00 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 160.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 18.00 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น
ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.96 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 8.04 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.08 บาท
สำหรับราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% เฉลี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา