ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

มัลติมีเดีย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:  
เทปที่ 272 แรงงานคืนถิ่นพลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิทินกิจกรรม