• วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ณ บ้านนายทองอินทร์ ภูมิช่อ เลขที่ 163 หมู่ที่ 22 บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลบัวบาน นายสุพรรณ ภูบุญเติม กล่าวต้อนรับ และนางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 กล่าวรายงาน
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 2ได้แก่ ศูนย์นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางรัชนีกร เงินแย้ม หัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานและ นายประทีป ฤทธ์กุล นายอำเภอ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
  • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ได้แก่ ศูนย์นายวิชัย ทวินันท์ ณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางรัชนีกร เงินแย้ม หัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานและ นายนที ฉากจินดา ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 4ได้แก่ ศูนย์นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ 10 บ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 5 ได้แก่ ศูนย์นายคำสิงห์ มาลาหอม ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 10 บ้านหญ้าขาวพัฒนา ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 6ได้แก่ ศูนย์นายถนอม เหล็กศรี ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 2 บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 7 ได้แก่ ศูนย์นายวีรยุทธ สุวัฒน์ ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 5 บ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 8 ได้แก่ ศูนย์นายอดิศร เหล่าสะพาน ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 13 บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 9ได้แก่ ศูนย์นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทนงศักดิ์ ประชาศิลป์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) ขอนแก่น ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ขึ้นเป็นแห่งที่ 10 ได้แก่ ศูนย์นายสุภีร์ ดาหาร ณ บ้านเลขที่ 175 หมู่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนาย กระสันต์ แสนเหลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ โดย ศบอ.แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ สศข.4 ในการให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร และให้คำปรึกษาทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในระดับท้องถิ่นต่อไป
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศข.4

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศข.4

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศข.4

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสุรศักดิ์   พันธ์นพ และคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศข.4 โดย นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4  ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่ม และฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้รับทราบด้วย

สศข 4 ส่งมอบแผนที่ข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง

สศข 4 ส่งมอบแผนที่ข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 และเจ้าหน้าที่ สศข. 4 ได้ส่งมอบแผนที่ข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลงที่ สศข.4ได้จัดทำขึ้น ไปมอบให้กับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโต้น และตำบลพระบุ ในเขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด และการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างครบวงจร ต่อไป

พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4


วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศบข.) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น (สศข.4) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมณฑล กล่าวต้อนรับ และนางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 กล่าวรายงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 นำร่องเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา แห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ณ บ้านนายทองอิน ภูมิช่อ เลขที่ 163 หมู่ที่ 22 บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลบัวบาน นายสุพรรณ ภูบุญเติม กล่าวต้อนรับ และนางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 กล่าวรายงาน