Friday, July 25, 2014
TEXT_SIZE

สศก.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเกษตรโซนนิ่ง

สศก.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเกษตรโซนนิ่ง

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอารีย์ โสมวดี รองเลขาธิการ สศก. เจ้าหน้าที่ สศก. และเจ้าหน้าที่ สศข. 4  ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและแนวคิดการจัดทำเกษตรโซนนิ่ง  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะตลอดจนมอบนโยบาย โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องการทำเกษตรโซนนิ่งของ 7  จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งและจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นพื้นที่การปลูกอ้อย ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ศรีสะเกษ  นครราชสีมา และหนองบัวลำภู

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ได้รายงานความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมให้ เป็นพื้นที่การปลูกอ้อยให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบโดยรวมทั้ง 7 จังหวัด มีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวประมาณ 12.4 ล้านไร่ แต่จังหวัดต่าง ๆ ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยประมาณ 6.9 แสนไร่ โดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในโซนนิ่งในการปลูกอ้อย ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี เป็นจังหวัดที่เกษตรกรมีการปลูกอ้อยโรงงานมากอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน โดยในปี 2557 จะมี 4  จังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยโรงงานจำนวนประมาณ 1 แสน 1 หมื่นไร่เศษ.

 

 ******************************************
                                                                                                     ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                  ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

สศข.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ Zoning

สศข.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ Zoning

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4) ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน (Zoning) จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร  ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นประธานการประชุม โดยขณะนี้มีเกษตรกร จ.ขอนแก่น ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมได้แก่ พื้นที่นาลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่นาดอน ไปปลูกอ้อยแล้วจำนวน 528 ราย คิดเป็นพื้นที่ 7,525 ไร่ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและโรงงานน้ำตาลที่เข้า ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกอ้อยในพื้นที่ที่ ไม่เหมาะสมให้มากขึ้น เพราะเกษตรกรจะรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำนา  พร้อม เร่งรัดให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย การฝึกอบรมเกษตรกร การจัดเตรียมท่อนพันธุ์ และงบประมาณให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกอ้อยของแกษตรกร เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงานพิจารณาในครั้งต่อไป

 

******************************************
                                                                                                     ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                  ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

สศข.4 ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการฯเขต 12

สศข.4 ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการฯเขต 12


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 (นายอภัย สุทธิสังข์)  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น โดย ผอ.สศข 4 ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวระหว่างไทยกับประเทศ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต่างกันมากอาจมาจากสาเหตุที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างพื้นที่กัน เช่นตัวเลขในเขตชลประทานมักสูงกว่าตัวเลขนอกเขตชลประทาน ดังนั้นผู้เปรียบเทียบต้องระบุพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนั้นได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุน FTA ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อจัดทำข้อมูลขอใช้งบประมาณปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้าด้วย

สศข.4 เผย สถานะครัวเรือนเกษตรขอนแก่น ตามโครงการลดรายจ่ายฯ ปี 55/56

 

สศข.4 เผย สถานะครัวเรือนเกษตรขอนแก่น ตามโครงการลดรายจ่ายฯ ปี55/56

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4ขอนแก่น เปิดผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรกร ปี 55/56 ภายใต้โครงการลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 56 จังหวัดขอนแก่น เผยครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีรายได้เงินสดสุทธิเฉลี่ย 101,216 บาทต่อครัวเรือนต่อปี วอนภาครัฐจัดหาแหล่งน้ำ เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล และสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยลดรายจ่ายได้ เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศข.4 ได้ทำการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนของเกษตรกรปีเพาะปลูก 2555/2556 โดยจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างจากทุกอำเภอใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนจะเป็นแรงงานหลักในการทำเกษตร และร้อยละ 75 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40-64 ปี ร้อยละ 50 จบประถมศึกษา อาชีพการเกษตรหลัก คือ การเพาะปลูกพืช มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน โดยเป็นแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน การถือครองที่ดินการเกษตรเป็นของตนเองเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลักร้อยละ 58 ทำไร่ร้อยละ 30 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นร้อยละ 4 เป็นที่อยู่อาศัยที่ว่างเปล่า ประมาณร้อยละ 4 ทำการประมงร้อยละ 2 เลี้ยงปศุสัตว์ร้อยละ 1 และ ปลูกพืชผักร้อยละ 1
สำหรับรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนอยู่ที่ 101,206 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งมาจากรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 69,897 บาทต่อครัวเรือน และรายได้เงินสดนอกการเกษตร 31,319 บาทต่อครัวเรือน โดยมีหนี้สินจากการกู้ยืมมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรและใช้บริโภคภายในครัวเรือนประมาณ 103,768 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งแหล่งกู้ยืมในระบบมากที่สุดคือกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 81 และสถาบันการเงินอื่นๆ ร้อยละ 19
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจถึงปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร พบว่า เป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ร้อยละ 80 รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องดินมีปัญหาร้อยละ 20 รวมทั้งปัญหาทางด้านสังคมของเกษตรกรคือปัญหาด้านหนี้สิน การซื้อของเงินผ่อนและค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลาน ทั้งนี้ เกษตรกร ต้องการให้มีการส่งเสริมการดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่ส่งเสริมต่อไปเรื่อยๆ รวมทั้งต้องการให้ภาครัฐจัดหาแหล่งน้ำ (ขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา)เพื่อใช้ในการเกษตร โดยคาดว่า ถ้าบรรเทาปัญหาด้านนี้ได้จะทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


******************************************
                                                                                                     ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                  ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

 

Page 1 of 9

หน้าหลัก

Welcome to mail.oae.go.th

Username :

Password :

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย

ดัชนีหุ้น

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

022227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
33
270
21620
1061
1463
22227

Your IP: 192.168.4.242
Server Time: 2014-07-26 01:15:40

Susnet Facebook Like Box