ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
บาท/ตัน
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
บาท/กิโลกรัม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม
ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม
มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
Web Services
ข้อมูลเชิงพื้นที่
การใช้ที่ดิน