ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนเมษายน 2565
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 110.52 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74 จากเดือนเมษายน 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 107.58 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อย มังคุด และไก่เนื้อ
ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน และสุกร
       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 (ที่อยู่ระดับ 121.66) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 9.15 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา  และไข่ไก่ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม


 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 163.96 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.15 จากเดือนเมษายน 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 148.86
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 (ที่อยู่ระดับ 169.61) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 3.33  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2564
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - มันสำปะหลัง
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้จากทั้งตลาดภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีนโยบายส่งเสริมด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น ประกอบกับความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ทำให้สินค้าธัญพืชขาดแคลน
   - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ จากการที่ผู้เลี้ยงไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยงจากต้นทุนที่สูงขึ้น (อาหารสัตว์ และค่าขนส่ง) อีกทั้งปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสุกร 

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศที่เหมาะสมช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้การออกดอกและติดผลเพิ่มขึ้น ขณะที่ล้งเปิดการรับซื้อน้อยจากแรงงานมีไม่เพียงพอ และมีความเข้มงวดมาตรการควบคุมโควิด-19
ทำให้การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า จนต้องหยุดรับซื้อ

 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ยางพารา
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย อยู่ในช่วงการปิดกรีด ประกอบมีปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่
(เชื้อ Pestalotiopsis sp.) ขณะที่มีความต้องการใช้มากขึ้นจากการขยายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศและต่างประเทศ

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - กุ้งขาวแวนนาไม  ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงทรงตัว ประกอบกับการส่งออกที่ล่าช้าจากมาตรการควบคุมโควิด-19
 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 181.21 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.16 จากเดือนเมษายน 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 160.14 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.15 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.74
 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนเมษายน 2565 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.15 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2564


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2564 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 เมษายน
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.05 2.26 4.13 -1.05 4.76 2.74
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 8.91 12.48 -4.51 -4.34 4.64 10.15
ดัชนีรายได้เกษตรกร 8.96 15.02 -0.57 -5.35 9.62 13.16
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565


  
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนพฤษภาคม 2565
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 2565