ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2564
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 165.62 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.07 จากเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 163.88 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และสับปะรด ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญ
บางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 (ที่อยู่ระดับ 316.51) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 47.67 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวนาปี และปาล์มน้ำมัน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญ
บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลำไย และกุ้งขาวแวนนาไม

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 141.04 ลดลง ร้อยละ 2.32
จากเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 144.39
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 (ที่อยู่ระดับ 135.55) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.05


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2563
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    
- มันสำปะหลัง
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล ผลผลิตจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะความต้องการจากประเทศจีนที่มีการนำไปใช้ต่อในหลายอุตสาหกรรมสำคัญ
    - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการบริโภคและการส่งออกช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดน้อย
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการใช้ลดลงการส่งออกยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบกับสต็อกยางของประเทศจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนเป็นผู้นำเข้ายางพาราอันดับหนึ่งของไทย

 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ข้าวเปลือกเหนียวนาปี
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการบริโภคจากทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2564/65 ทำให้เกษตรกรไม่เร่งขายข้าว
 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 233.59 ลดลง ร้อยละ 1.28 จากเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 236.62 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.32 ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.07 


 4. สรุป
      ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนธันวาคม 2564 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.07 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.32 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง ร้อยละ 1.28
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2563


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -12.27 -6.93 -5.80 4.52 0.18 4.69 3.99 -0.86
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 8.61 -1.47 6.30 11.18 9.21 12.70 -4.57 -4.49
ดัชนีรายได้เกษตรกร -4.72 -8.30 0.14 16.20 9.41 17.99 -0.77 -5.3
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565


 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนมกราคม 2565
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565