ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567


         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 130.51 ลดลง ร้อยละ 7.49 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 141.07 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารามันสำปะหลัง หอมแดง
กระเทียม และปาล์มน้ำมัน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2567 (ที่อยู่ระดับ 142.39) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 8.34
โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ไข่ไก่

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 164.02 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 155.44
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2567 (ที่อยู่ระดับ 158.57) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.44


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งตลาดในและต่างประเทศ
จากเกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์ ทั้งจากสถานการณ์หัวมันเน่าและช่วงต้นปี 2566 ประสบภาวะแล้ง
    - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย จากเกษตรกรหยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบ
ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ล้อรถยนต์ และอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว
    - กระเทียม ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ
และมีช่วงอากาศหนาวสั้น
    - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันกันรับซื้อของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้
และการส่งมอบที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศต่ำกว่าระดับปกติ

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศยังคงทรงตัว
ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว จากคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าที่สำคัญลดลง


2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากโรงงานแปรรูป
ทำให้เกิดการแข่งขันราคารับซื้อ

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - ไข่ไก่ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคและภาวะการค้าภายในประเทศยังคงทรงตัว


 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
       ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 214.06 ลดลง ร้อยละ 2.38 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 219.28 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.49
ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52


 4. สรุป

       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง
ร้อยละ 7.49 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง ร้อยละ 2.38
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2565 2566 2567
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 กุมภาพันธ์
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 2.23 6.48 -0.95 0.17 2.63 1.14 1.11 -1.25 -7.49
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 4.46 10.03 20.09 12.93 -1.21 -5.26 -1.63 0.08 5.52
ดัชนีรายได้เกษตรกร 6.79 17.16 18.95 13.12 1.39 -4.18 -0.54 -1.17 -2.38
  หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                             
  ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  *** ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

 


 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

  
Infographic TH / EN
 


รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน ••