1. สาระสำคัญ
         การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพันธกิจหลักของศูนย์ประเมินผล เพื่อนำเสนอผลกระทบ
จากการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ต่างๆ ตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยายรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์
         2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการ
         2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤิทธิ์ของแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง ชะลอ หรือยุติการดำเนินงานโครงการ และนำข้อมูลไปใช้วางแผนมาตรการ
แผนงาน/โครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1
15