นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
นายวินิต อธิสุข
รองเลขาธิการ
นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์
รองเลขาธิการ
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
นางสาวหิรัญญา สระสม
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ว่าง
ศูนย์ประเมินผล
ว่าง
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
นางอังคณา พุทธศรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
นางสุจารีย์ พิชา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
นายชัฐพล สายะพันธ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
นายนิกร แสงเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
น.ส.ศิริพร จูประจักษ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
นางสาวอุษา โทณผลิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
นายนพดล ศรีพันธุ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
นายศรีไพร บุญยะเดช
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางสาวกัลยา สงรอด
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายเอกราช ตรีลพ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
นางสาวตาปี วัชรางกูร
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวภัสชา ผ่องใส
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายกฤช เอี่ยมฐานนท์
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ว่าง
ด้านตรวจสอบภายใน
ว่าง
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
ว่าง
ด้านสารสนเทศการเกษตร
ว่าง
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร