นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7201-2
นายวินิต อธิสุข
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7203
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7208
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7206
นายศรีไพร บุญยะเดช
สำนักงานเลขานุการกรม
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7222
นางสาวกัลยา สงรอด
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-6484
นางสาวหิรัญญา สระสม
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นายชัฐพล สายะพันธ์
ศูนย์ประเมินผล
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4166
นายกฤช เอี่ยมฐานนท์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-3607
ว่าง
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7488
ว่าง
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8161 , 0-2579-8247
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : 053-121318-9
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ : 055-322650 , 055-322658
นางสาวอุษา โทณผลิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ : 042-292557
นายนพดล ศรีพันธุ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-2661513
นางสุจารีย์ พิชา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ : 044-465120 , 044-465079
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ : 038-351262
นางอังคณา พุทธศรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ : 056-405007-8
นายนิกร แสงเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ : 077-311641 , 077-311373
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 074-312996
น.ส.ศิริพร จูประจักษ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
เบอร์ติดต่อ : 032-337951 , 032-337954
นางประเทือง วาจรัต
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ : 045-344653 , 045-344654
นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ : 056-803525
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นางสาวภัสชา ผ่องใส
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7227
นางสาวตาปี วัชรางกูร
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0814
นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0815
นางพนิดา โตพ่วง
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0507
นางสาวอัญญดา เพ็ญพร
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2561-3455
นางสาวบุษยา ปิ่นสุวรรณ
ด้านสารสนเทศการเกษตร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0971
นายเอกราช ตรีลพ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7276
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6085
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางสาวจิราวรรณ สมัคร
ด้านตรวจสอบภายใน
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7243
นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9005
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลนโยบายและโครงการพิเศษ