นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7201-2
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7206
นายวินิต อธิสุข
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7203
นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์
รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7207
นายศรีไพร บุญยะเดช
สำนักงานเลขานุการกรม
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7222
นางสาวกัลยา สงรอด
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-6484
นางสาวหิรัญญา สระสม
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นายชัฐพล สายะพันธ์
ศูนย์ประเมินผล
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4166
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-3607
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7488
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8161 , 0-2579-8247
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : 053-121318-9
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ : 055-322650 , 055-322658
นางสาวอุษา โทณผลิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ : 042-292557
นายนพดล ศรีพันธุ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-2661513
นางสุจารีย์ พิชา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ : 044-465120 , 044-465079
ว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ : 038-351262
นางอังคณา พุทธศรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ : 056-405007-8
นายนิกร แสงเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ : 077-311641 , 077-311373
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 074-312996
น.ส.ศิริพร จูประจักษ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
เบอร์ติดต่อ : 032-337951 , 032-337954
นางประเทือง วาจรัต
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ : 045-344653 , 045-344654
นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ : 056-803525
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นางสาวภัสชา ผ่องใส
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7227
นางสาวตาปี วัชรางกูร
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0814
ว่าง
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
ว่าง
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
ว่าง
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
ว่าง
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8161 , 0-2579-8247
นายเอกราช ตรีลพ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7276
นายกฤช เอี่ยมฐานนท์
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6085
ว่าง
ด้านตรวจสอบภายใน
ว่าง
ด้านพัฒนาระบบบริหาร