สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2565 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ต.มาบแค อ.เมือง
จ.นครปฐม
โทร.(081)8564975
เดือน วันที่  
กันยายน
1
110.00
 
2
110.00
 
3
-
 
4
-
 
5
108.00
 
6
108.00
 
7
108.00
 
8
108.00
 
9
108.00
 
10
-
 
11
-
 
12
108.00
 
13
108.00
 
14
108.00
 
15
108.00
 
16
108.00
 
17
-
 
18
-
 
19
108.00
 
20
108.00
 
21
108.00
 
22
108.00
 
23
108.00
 
24
-
 
25
-
 
26
108.00
 
27
108.00
 
28
108.00
 
29 108.00
 
30 108.00