ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2565 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
กันยายน
1
360.00
 
2
360.00
 
3
-
 
4
-
 
5
-
 
6
360.00
 
7
360.00
 
8
360.00
 
9
360.00
 
10
-
 
11
-
 
12
360.00
 
13
360.00
 
14
360.00
 
15
360.00
 
16
360.00
 
17
-
 
18
-
 
19
360.00
 
20
360.00
 
21
360.00
 
22
360.00
 
23
360.00
 
24
-
 
25
-
 
26
360.00
 
27
360.00
 
28
360.00
 
29
360.00
 
30
360.00