หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2565 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามทะเลสอ
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
กันยายน
1
2.85 3.10 2.95 -
 
2
2.85 3.10 2.95 -
 
3
- - - -
 
4
- - - -
 
5
2.85 3.10 2.95 -
 
6
2.85 3.10 2.95 -
 
7
2.85 3.10 2.95 -
 
8
2.85 3.10 2.95 -
 
9
2.85 3.20 2.95 -
 
10
- - - -
 
11
- - - -
 
12
2.85 3.20 2.95 -
 
13
2.85 3.20 2.95 -
 
14
2.85 3.20 2.95 -
 
15
2.85 3.20 2.95 -
 
16
2.85 3.20 2.95 -
 
17
- - - -
 
18
- - - -
 
19
2.85 3.20 2.95 -
 
20
2.85 3.20 2.95 -
 
21
2.85 3.20 2.95 -
 
22
2.85 3.20 2.95 -
 
23
2.85 3.20 2.95 -
 
24
- - - -
 
25
- - - -
 
26
2.85 3.20 2.95 -
 
27
2.85 3.20 2.95 -
 
28
2.85 3.20 2.95 -
 
29
2.85 3.20 2.95 -
 
30
2.85 3.20 2.95 -