น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2567

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
อ.เมือง
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 075-491377
เดือน วันที่    
พฤษภาคม
1
- -
 
2
66.00 71.00
 
3
66.00 71.00
  4 - -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
68.00 71.00
 
8
68.00 72.00
 
9
69.00 72.00
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
69.00 72.00
 
14
69.00 73.00
 
15
69.00 73.00
 
16
69.00 74.00
 
17
71.00 74.00
 
18
- -
 
19
- -
 
20
74.00 74.00
 
21
74.00 74.00
 
22
- -
 
23
74.00 74.00
 
24
74.00 75.00
 
25
- -
 
26
- -
 
27
76.00 76.00
 
28
76.00 77.00
 
29
76.00 77.00
 
30
76.00 77.00
 
 31
76.00 77.00