สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2567 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ต.มาบแค อ.เมือง
จ.นครปฐม
โทร.(081)8564975
เดือน วันที่  
พฤษภาคม
1
72.00
 
2
72.00
 
3
72.00
 
4
-
 
5
-
 
6
-
 
7
72.00
 
8
72.00
 
9
72.00
 
10
-
 
11
-
 
12
-
 
13
72.00
 
14
72.00
 
15
72.00
 
16
72.00
 
17
72.00
 
18
-
 
19
-
 
20
72.00
 
21
72.00
 
22
-
 
23
72.00
 
24
72.00
 
25
-
 
26
-
 
27
72.00
 
28
72.00
 
29 72.00
 
30 72.00
 
31 72.00