หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2567 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามทะเลสอ
อ.บ้านบึง
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
พฤษภาคม
1
3.00 3.25 - 2.80
 
2
3.00 3.25 - 2.80
 
3
3.00 3.25 - 2.80
 
4
- - - -
 
5
- - - -
 
6
- - - -
 
7
3.00 3.25 - 2.80
 
8
3.00 3.25 - 2.80
 
9
3.00 3.35 - 2.80
 
10
- - - -
 
11
- - - -
 
12
- - - -
 
13
3.00 3.35 - 2.80
 
14
3.00 3.35 - 2.80
 
15
3.00 3.35 - 2.80
 
16
3.00 3.35 - 2.80
 
17
3.00 3.35 - 2.80
 
18
- - - -
 
19
- - - -
 
20
3.00 3.35 - 2.80
 
21
3.00 3.35 - 2.80
 
22
- - - -
 
23
3.00 3.35 - 2.80
 
24
3.00 3.35 - 2.80
 
25
- - - -
 
26
- - - -
 
27
3.00 3.25 - 2.80
 
28
3.00 3.25 - 2.80
 
29
3.00 3.25 - 2.80
 
30
3.00 3.25 - 2.80
 
31
3.00 3.25 - 2.80