ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2567 ข้าวหอมมะลิ 105  ( ต้นข้าว  35  กรัม )
ตลาดสำคัญ
ท่าข้าว ธ.ก.ส.  โรงสีราษีพาณิชย์ศรีษะเกษ โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา โรงสีกิจทวียโสธร โรงสีสหพัฒนา โรงสีเต็กเฮง  โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
อ.เมือง อ. ราษีไศล อ.เมือง อ.เมือง  อ.สะตึก   อ.จอมพระ  อ.สุวรรณภูมิ
จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  จ.ร้อยเอ็ด
เดือน วันที่ โทร.(043)246129 โทร.(045)681101 โทร.(045)451319 โทร.(045)724726 โทร.(044)681222 โทร.(044)581006 โทร.(088)3018432
พฤษภาคม
1
14,500 15,200 15,830 14,600 15,200 - 15,000
 
2
14,500 15,200 15,830 14,600 15,200 - 15,000
 
3
14,500 15,200 15,830 14,600 15,200 - 15,000
 
4
- - - - - - -
 
5
- - - - - - -
 
6
- - - - - - -
 
7
15,500 15,200 15,830 14,600 15,200 - 15,000
 
8
15,500 15,200 15,830 14,600 15,200 - 15,500
 
9
15,500 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
10
- - - - - - -
 
11
- - - - - - -
 
12
- - - - - - -
 
13
15,500 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
14
15,800 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
15
15,800 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
16
15,800 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
17
15,800 15,200 15,830 14,600 16,000 - 15,500
 
18
- - - - - - -
 
19
- - - - - - -
 
20
16,000 15,200 15,830 14,600 16,000 - 16,000
 
21
16,000 15,200 16,000 14,600 16,000 - 16,000
 
22
- - - - - - -
 
23
16,000 15,200 16,660 14,600 16,000 - 16,000
 
24
16,000 15,200 16,660 14,600 16,000 - 16,000
 
25
- - - - - - -
 
26
- - - - - - -
 
27
15,800 15,500 17,000 15,100 16,250 - 16,000
 
28
15,800 15,500 17,000 15,100 16,250 - 16,000
 
29
15,800 15,500 17,000 15,100 16,250 - 16,000
 
30
15,800 15,500 17,000 15,100 16,250 - 16,000
 
31
15,600 15,500 17,000 15,100 16,250 - 16,000